Home

Forskrift om krav til kjøretøy

Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) Kjøretøyforskriften setter en rekke krav til kjøretøy, blant annet om utstyr som skal finnes i og på kjøretøyet, for eksempel bilbelter. En generell regel finnes i § 9-1,. § 1-2. Definisjoner. Definisjonene i vegtrafikkloven og i forskrift 25. januar 1990 nr. 91 om krav til kjøretøy, forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) og forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil gjelder tilsvarende for denne forskrift Kontrollorgan godkjent etter forskrift 15. desember 1997 nr. 1489 om krav til kontrollorgan for periodisk kontroll av kjøretøy, forskrift 18. juni 2004 nr. 959 om krav til kontrollorgan for periodisk kontroll av kjøretøy og godkjenning av kjøretøyverksteder og forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy, skal fra 1. oktober 2018 oppfylle kravene i denne forskrift

Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy

g) ombygging, oppbygging og påbygging i henhold til forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav til godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 7 som blir utført av eier eller medlemmer av eierens husstand på kjøretøy som er registrert p om krav til kjøretøy (Forskrift om krav til kjøretøy) Fastsatt av Vegdirektoratet 25. januar 1990 med hjemmel i vegtrafikk­loven av 18. juni 1965 § 13, § 14, § 15 og § 16, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1 Forskrift om krav til kontrollorgan for periodisk kontroll av kjøretøy og godkjenning av kjøretøyverksteder Fastsatt av Vegdirektoratet 18. juni 2004 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 19 annet ledd og § 19a, jf. forskrift av 8. august 2002 nr. 875 om periodisk kontroll o Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy gir nærmere regler om hvilke typer kjøretøy som er underlagt periodisk kontroll, hvem som kan utføre kontrollene og hva som er det nærmere innholdet i kontrollene. Også kontrollorganene må oppfylle bestemte krav til lokaler, utstyr og kompetanse for å bli godkjent

Krav om signalklokke eller signalhorn gjelder likevel ikke for kjøretøy som på grunn av sin størrelse eller utforming ikke muliggjør en hensiktsmessig montering eller bruk av slikt utstyr. 0 Tilføyd ved forskrift 9 april 2018 nr. 545 (i kraft 10 april 2018) Vegdirektoratet vedtok 10. oktober 2013 forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy. Forskriften gir privatpersoner muligheten til å bygge amatørbygg til eget bruk etter nærmere angitt teknisk regelverk Påbudet er hjemlet i lov av 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk § 13, § 31 og § 31a og forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner over 3 500 kg. For tegning av avtale og mer informasjon om påbudet, se www.autopass.no (obligatorisk brikke for tunge kjøretøy) Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr av 4. oktober 1994 gjelder for kjøretøy, deler og utstyr som er registrert eller tatt i bruk etter 1. januar 1995. For eldre kjøretøy og utstyr gjelder forskrift av 25. januar 1990

Kan det offentlige kjøpe Toyota Auris etter årsskiftet?

Forskrift om bruk av kjøretøy - Lovdat

 1. Utgaven gjelder for kjøretøy som er registrert til og med 31. desember 1994. Boken inneholder Vegdirektoratets forskrifter til og med denne dato, og har altså fortsatt gyldighet. ISSN 0802-8044 ISBN 82-91428-03-
 2. «Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) og forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om
 3. st to apparater). Kjøretøy 3,5-7,5 tonn = totalt 8 kg (fordelt på
 4. Når kjøretøy blir reparert etter omfattende skade i forbindelse med kollisjon, utfor­kjøring eller lignende, jf. bestemmelser i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), skal det doku­menteres at reparasjonen er utført i henhold til kjøretøyprodusentens anvisninger der disse foreligger, og etter faglig.
 5. Forskrift om bruk av kjøretøy - utgave 7 kan nå bestilles. Er din bedrift abonnent på denne boken får dere den automatisk tilsendt i posten, alle andre kan bestille den i vår nettbutikk. Abonnerer du på Verkstedpakka har du tilgang i din digitale bokhylle allerede i dag
 6. Forskrift om landtransport av farlig gods nr. 384. Det er krav om ADR-kompetansebevis for tjenestemenn i Statens vegvesen i tilknytning til kontroll. 11: Krav til kjøretøy med farlig gods Kjernestoff. Samlasting og andre unntak Kjernestoff ADR.
 7. Forskrift om nasjonale tekniske krav til jernbanekjøretøy (jernbanekjøretøyforskriften) Kapittel 1 - Generelt § 1. Virkeområde Forskriften gjelder for alle kjøretøy på jernbanenettet, unntatt kjøretøy som er omfattet a

Korttittel Forskrift om amatørbygde kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 10. oktober 2013 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) gjøres unntak fra kjøretøyforskriften § 1-4 Ombygging av kjøretøyer, § 1-5 Krav til kjøretøy/utstyr i bruk, § 1-14 Betaling for godkjenning av kjøretøyer, § 6- a) uten å ha foreskrevne lykter montert eller tent, trafikkreglene § 15 og forskrift om krav til sykkel § 5 og § 9, b) i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende lys med rød farge, skiltforskriften § 2. c) i strid med skilt. 302 Innkjøring forbudt, 306.0 Forbudt for alle kjøretøy, 306.6 Forbudt for syklende Forskrift om krav til instrumenter for automatisk veiing av enkeltmengder (catchvekter) Fastsatt av Justervesenet [] med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid § 35, jf. § 7 og § 10, og § 8, § 19, § 20 og § 30 og forskrift 20. desember 2007 nr

Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy - Lovdat

Kommentarer til høringsnotat «Forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner» Generelle kommentarer A Et av EU-direktivene investert i «miljøsnille» kjøretøy. Disse kjøretøy henvises da til utstedere av brikker i andre land (Danmark, Østerrike) for å oppnå beste pris Generelle krav til arbeidslokaler § 7. Utforming og innredning Veiledning til forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler Kapittel 3 Generelle krav til arbeidslokaler er beregnet for kjøretøy, bortsett fra der hvor det er trygt for gående å bruke 9 Forskrift om krav til privat sidespor og godsbane (sidesporforskriften) Side 2 Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 10. desember 2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 3d, § 4, § 5 og § 6, jf. forskrift 10. desember 2010 nr

forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv (FOR-2015-03-20-231 (akuttmedisinforskriften)) og til dels i forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (FOR-2008-07-04-788 (Syketransportforskriften)) Forskriften her setter ikke krav til elektromagnetisk utstråling. Dette reguleres av forskrift 10. august 1995 nr. 713 om elektrisk utstyr. Krav til avgassmålere i bruksfasen er regulert av forskrift 18. juni 2004 nr. 959 om krav til kontrollorgan for periodisk kontroll av kjøretøy og godkjenning av kjøretøyverksteder § 6 bokstav g

6 krav om tillatelse til ibruktaking av strukturelle delsystemer og kjøretøy, 7 en felles prosedyre for å utpeke tekniske kontrollorgan som skal gjennomføre samsvarsvurdering av samtrafikkomponenter og EF-verifisering av delsystemer, 8 krav om kryssaksept av kjøretøy som har tillatelse fra før i en annen medlemsstat, o Til § 7 Krav til kjøretøy Bestemmelsen bygger på tilsvarende bestemmelse i forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-12. Tilsvarer dagens § 10. Til § 9 Søknad om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy og tillatelse etter endring av kjøretøy Bestemmelsen tilsvarer dagens § 17 med noen tilpasninger til virkeområdet Forskrift om krav til lengdemålingsinstrumenter Fastsatt av Justervesenet [] med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid § 35, jf. § 7 og § 10, og § 8, § 19 og § 30 og forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling § 5‐2 annet ledd 19 Forskrift om krav til kjøretøy 9.1 Nr, 1-5, nr. 7.1, nr. 7.2 og nr. 8 trer i kraft 1. januar For bil som ikke er personbil gjelder dog grenseverdiene for nitrogenoksyder (forhøyet med en faktor på 1,25) i ECE Reg. nr Nr. 6 trer i kraft 1, januar Nr, 7.3 trer i kraft 23. november 1983, 9,4 For bil registrert før 1. januar 1980 gjelder.

Forskrift om arbeid på kjøretøy - Statens vegvese

Kjøretøyforskriften, eller Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), er hjemlet i vegtrafikkloven.. Forskriften gjelder kjøretøy som registret første gang i Norge mellom 1. januar 1995 og 14. september 2012. Forskriften setter blant annet krav til utstyr som skal finnes i og på kjøretøy Krav til sakkyndig kontroll med kjøretøydelen av mobilkraner og annet arbeidsutstyr - utført av sertifisert sakkyndig virksomhet i samsvar med forskrift om administrative ordninger § 8-7, jf. forskrift om utførelse av arbeid § 13-1

Ansvar for kjøretøy, bestemmelser om førers ansvar for kjøretøyets stand og last som er nedfelt i vegtrafikkloven § 23. I loven heter det blant annet: Før kjøringen begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand og at det er forsvarlig og forskriftsmessig lastet. Han skal sørge for at kjøretøyet også under bruken er i forsvarlig. Skattedirektoratet fastsette den 18. desember 2015 forskrift 18.12.2015 nr. 7/15 om krav til kassasystem. Forskrifta trer i kraft frå 1. januar 2017. Forskrifta er endra 6. juli 2016, 4. juli 2018 og 21. september 2018, se forskriftene 06.07.2016 nr

Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy

Forskrift om krav til kjøretøy - trafikksiden

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) setter krav til bruk av arbeidsutstyr og til typer arbeid og arbeidsoperasjoner hvor arbeidstakere kan bli utsatt for fare. Forskriften har tre hoveddeler som stiller krav til Da slipper man blant annet krav til ADR-godkjenning av kjøretøy, kravet om sikkerhetsrådgiver, merking av kjøretøy og ADR kompetansebevis for sjåfør. Man unntas ikke fra krav om transportdokument. Avhengig av type farlig gods er det også en del andre krav som faller bort, se ADR 1.1.3.6.2 Skattedirektoratet fastsette den 18. desember 2015 forskrift 18.12.2015 nr. 1616 om krav til kassasystem. Forskrifta trer i kraft frå 1. januar 2017. Forskrifta er endra 6. juli 2016, 4. juli 2018 og 21. september 2018, se forskriftene 06.07.2016 nr Forskrifter er generelle regler om borgernes rettigheter eller plikter, fastsatt av offentlig myndighet - stat eller kommune. På samme måte som lover, er forskrifter bindende både for borgerne og myndighetene. Forskrifter utgjør den langt største delen av våre rettsregler. Denne typen regler er nødvendig fordi Stortinget ikke har noen mulighet til å behandle, vedta og oppdatere den. Jord- og skogbrukstraktorer omfattes av forskrift av 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften). Kjøretøyforskriften omfatter imidlertid ikke alle risikoforhold ved bruk av traktor. Maskinforskriften gjelder derfor for de risikoforhold som ikke er dekt av kjøretøyforskriften

Forskrift om krav til kontrollorgan for PKK og godkjenning

 1. Se forskrift om utførelse av arbeid § 10-3. 4. Krav om utstyrsspesifikk opplæring. I tillegg til kravet om dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring, er det krav om utstyrsspesifikk opplæring. Dette innebærer at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret vedkommende skal.
 2. når kjøretøyet er så sterkt skadet at det skal kontrolleres av regionvegkontoret før det blir tatt i bruk, jf. bestemmelser i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften). § 13. Plikt til å opprette kvalitetsstyringssyste
 3. All informasjon om hva loven sier om krav til sykkel kan du lese i Forskrift om krav til sykkel, hos Lovdata. 10. april ble reglene endret, og fra da av er små elektriske kjøretøy som hoverboard, Segway og andre små elektriske kjøretøy, klassifisert som en vanlig tråsykkel
 4. Skattedirektoratet har vurdert om det er et krav til å utarbeide og oppbevare kjørebok etter lov 19.11.2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) med tilhørende forskrift 1.12.2004 nr. 1558 om bokføring (bokføringsforskriften). Etter bokføringsloven § 10 er det en generell plikt til å dokumentere bokførte opplysninger
 5. Forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) For kjøretøy og utstyr tatt i bruk 1. januar 1995 eller senere. Forskrift 25. januar 1990 nr. 91 om krav til kjøretøy. For kjøretøy og utstyr tatt i bruk før 1. januar 199
 6. nelige bestemmelse
 7. Forskrift om bruk av kjøretøy av 25. januar 1990 nr. 92 2-5 og bilag 11 til Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriftene) av 4. oktober 1994 blant annet punkt 2.1.10,2.3.2 og 3.6.2, slik denne paragraf og punktet 2.1.10 lyder etter de endringene som er angitt nedenfor og under punkt 8

5.4 Godkjenning og tilsyn med verksteder og kontrollorgan ..

 1. Bruken av disse midlene må være i tråd med forskrift om skadedyrbekjempelse. Viktige regler er blant annet krav om å bruke alternative giftfrie metoder der det er mulig, krav til nabovarsel, og protokollføringskrav. Regelverk: Forskrift om plantevernmidler § 8a. Endret 30. oktober 2018 Ofte stilte spørsmål
 2. Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil. 2012] Denne definisjonen kom da vegdirektoratet innførte nye regler om import av motorhistoriske kjøretøyer eldre enn 30 år, som innebar at det kan importeres motorhistorisk interessante kjøretøyer og få dem registrert på norske skilt uten å måtte oppfylle dagens krav til kjøretøyer. [2]
 3. Kapittel 2 Krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler § 2-1. Stoler i maskiner eller kjøretøy bør være vibrasjonsdempet med merking av vibrasjonsnivå, angitt i forskrift om maskiner. Se også forskrift om utførelse av arbeid kapittel 14.
 4. imum 3 millimeters mønsterdybde. Kilde: Forskrift om bruk av kjøretøy
 5. Heftet inneholder i hovedsak forskrift om bruk av kjøretøy og bestemmelser som er aktuelle ved gjennomføring av periodisk kontroll av kjøretøy
 6. Forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner over 3 500 kg . Hjemmel: Fastsatt ved kongelig resolusjon 1010. .2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr.4 om vegtrafikk § 13, § 31 og § 31a. Fremmet av Samferdselsdepartementet
 7. Vi viser til brev fra Vegdirektoratet av 21. mai 2002 hvor Konkurransetilsynet bes om en uttalelse til forslag til ny bokstav f) i § 2-3 nr. 3 i forskrift om bruk av kjøretøy av 25. januar 1990 nr. 92

Definisjonene i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil og forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr gjelder for øvrig tilsvarende for denne forskrift. Til § 2 Definisjoner: Lavutslippssone defineres som et geografisk avgrenset område på offentlig veg. Mer om hvordan f-gasser er regulert i de ulike forskriftene Avfallsforskriften. I forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) er HFK-gassene definert som farlig avfall. Tilsiktede utslipp er forbudt, og det er krav til forsvarlig håndtering av gassene når produkter med gassen tas ut av bruk Jf. også forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften), kap. 15, om krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann. 15.2.7 Spillolje. Ved håndtering og oppbevaring av spillolje skal man i utgangspunktet ha kontroll med spilloljens flammepunkt Veiledning til forskrift av 8. mai 2001 nr. 472 om transport av farlig gods på veg og jernbane 13. 1 8 mai 2001 . 472 skrift om t v farlig gods på veg og. astsatt v atet or ann- og n (DBE) 8. mai 2001, . edtak 2001 nr 471 om Krav til eier av kjøretøy, jernbanevogn og materiel

Verkstedpakka - Forlaget Last og Buss AS

For kontrollører gjelder krav om personlig godkjenning, jf forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy § 12. For å få personlig godkjenning må det dokumenteres gjennom fagbrev at man har grunnkompetanse tilpasset den godkjenningstypen man ønsker. Fra 1. oktober 2018 er det krav til ordinær politiattest for å bli godkjent som kontrollør Skulen har fått melding frå Sør-Vest politidistrikt: Det er forholdsvis nylig kommet en endring i forskrift om krav til sykkel. Denne endringen åpner for flere typer av det som kalles småelektriske kjøretøy. Vi ser, og får meldinger om, at det er mye farlig og ulovlig bruk av disse kjøretøyene blant barn og ungdom i kommunene. Trykk på les mei Legevaktbil bør være merket i samsvar med anbefalinger i Helsedirektoratets rundskriv om krav til godkjenning og bruk av ambulanser og andre helserelaterte kjøretøyer i de akuttmedisinske tjenestene), IS 12/2015. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisins rapport om profilering av legevaktbil, jf. Legevakt - Nasjonal uniformering Fra første januar 2015 blir det obligatorisk for alle tunge kjøretøy å ha bompengebrikke. Forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner over 3500 k § 32 Krav til et teknisk kontrollorgan og et godkjent tredjepartsorgan 8 VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM TRYKKPÅKJENT UTSTYR / DSB VEILEDER FORORD utstyr beregnet på drift av kjøretøyer regulert i følgende forskrifter: 1. forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om

Forslag til forskrift om endringer i forskrift om redningsredskaper på skip var på høring fra 10. oktober til 1. desember 2019. Det kom inn total 13 svar på høringen, hvorav 12 ikke hadde noen kommentarer. Regelrådet har i sin høringsuttalelse kommet med merknader til høringsnotatet Det er for øvrig forenklede nasjonale bestemmelser for farlig avfall, jf forskrift om landtransport av farlig gods - § 12. Det kreves ADR godkjent tankkjøretøy dersom det farlige avfallet er ADR gods og det transporteres i tank. Det er ikke krav om ADR godkjent kjøretøy for stykkgods transport av farlig avfall Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2144 av 27. november 2019 om krav til typegodkjenning av motorkjøretøyer og deres tilhengere, og systemer, komponenter og uavhengige tekniske enheter for slike kjøretøyer, når det gjelder generell sikkerhet og beskyttelse av personer i kjøretøyet og sårbare trafikanter, og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858 og. EØS-avtalens krav til bremser på biler og tilhengere 390 kr; EØS-avtalens krav til bremser på personbil og varebil 390 kr - 420 kr; Forskrift om bruk av kjøretøy 400 kr - 430 kr; Kjøretøyforskrifter 770 kr - 810 kr; Krav til kjøretøy nr. 2.1994 630 kr; EØS-avtalens krav til lys på biler og tilhengere 390 kr - 420 kr. Endring av forskrift om skipsutstyr når det gjelder prøvestandarder og krav til design, konstruksjon, ytelse Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskrift om endring av forskrift 30. august 2016 nr. 1042 om skipsutstyr

Forskrift av 10. oktober 2014 om krav til bruk av elektronisk brikke i motorvogner over 3 500 kg Forskrift om elektronisk betalingsenhet i motorvogner påbyr tunge kjøretøy på det norske vegnettet å bruke en elektronisk betalingsenhet. Forskrift av 28. november 2016 om betaling av bompenger Forskrift om betaling av bompenger hjemler betaling a med luftfjæring og om fastsettelse av avgasskravnivå, herunder krav til dokumentasjon for registreringsår og avgasskravnivå. Departementet kan gi forskrift om etterberegning av avgift dersom det viser seg at et kjøretøy ikke oppfyller de krav til avgassutslipp som lå til grunn ved beregning av avgiften. § 3

Transport og logistikk - Vegtransport av farlig gods - NDLA

Forskrift om krav til sykkel - Lovdat

Krav om dokumentasjon av produkter til byggverk er nedfelt i egen forskrift. Dette tydeliggjør forskjellen mellom omsetning av produkter til byggverk i EØS-området og bruk av produkter til byggverk i Norge. Krav om og til dokumentasjon av egenskaper ved omsetning og markedsføring av byggevarer er rettet mot produsent eller omsetningsledd EU-rådet og EU-parlamentet kom denne uken til enighet om nye regler for CO2-utslipp fra tunge kjøretøy. - Et skritt i riktig retning for transportsektoren, men altfor lite i forhold til behovet, sier Christine Holtan Bøgh i ZERO. De nye reglene skal sikre at alle nye lastebiler fra 2025 til 2029 i gjennomsnitt skal ha et [ 6.2.1 Krav til varebil klasse 2 Definisjonen av varebil klasse 2 er gitt i forskrift om engangsavgift § 2-3 første ledd. Det stilles blant annet krav til at godsrommet/lasteplanet skal kunne romme en tenkt, rettvinklet kasse med nærmere angitte mål. Det er derimot ikke et krav at kassen fysisk skal kunne plasseres i rommet forskrift 18. september 2020 nr. 1781 om apotekenes utlevering av sesonginfluensavaksine. Dette inkluderer resepter som farmasøyter i apotek har rekvirert. Formålet med veilederen. Formålet med veilederen er å gi råd til apotekene om hvordan de skal følge forskriftens krav ved utlevering av sesonginfluensavaksine Høring - Forslag til forskrift om amatørbygde kjøretøy Post by Knut » Tue Dec 04, 2012 5:59 am For litt siden ble forslag til forskrift for godkjenning av amatørbygde kjøretøy lagt ut på høring

I tillegg til redaksjonelle endringer i forskrift om bygging av skip, Regel II-2/9.7.3.1.3 er ny og har bestemmelser om alternativer til krav om automatiske brannspjeld og at slike ikke kreves i ventilasjonskanaler, På skip som fører slike kjøretøy er det krav om at elektriske installasjoner og utstyr,. Forskrift om tekniske krav til byggverk (korttittel: byggteknisk forskrift, også kalt «TEK 10») er en norsk forskrift som har til formål å sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til helse, miljø og sikkerhet og energi Forskrift om krav til innsendingsformat ved individuell stønad for legemidler og næringsmidler Helsedirektoratet og Helfo har laget en ny søknadsløsning for individuell stønad til legemidler og næringsmidler på blå resept. Helsedirektoratet vil forskriftsfeste et krav til at leger skal ta i bruk den nye søknadsløsningen

Elbiler og ladbare hybridbiler - Autoretur

Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Forskriften setter krav om at arbeidsgiver kun skal stille til rådig- Med bergingsvogn menes kjøretøy med påbygd vinsj, løfte-eller påkjøringsinnretning som er beregnet for å trekke og/eller trans-portere havarerte kjøretøy o.l. 8 Svar på høring vedrørende forslag til endring av forskrift om bruk av kjøretøy §§ 2-1 og 2-34 (1) ATLs høringssvar | 26.02.19 | Sendt til Statens vegvesen . Høringsforslaget gjelder i hovedsak begrepsendringer samt endringer i bestemmelsene som regulerer gebyr for å få tilbake kjennemerker etter inndragning Hensyn til trafikksikkerhet, miljø og komfort stiller store krav til reparatøren, og programfagene skal bidra til økt kvalitet i verkstedtjenestene. Opplæringen skal bidra til at den enkelte utvikler praktiske ferdigheter og faglig innsikt knyttet til prinsipper og systemer innenfor ulike kjøretøy, motorer og utstyr

Godkjenning av amatørbygg Statens vegvese

Programområde for kjøretøy - Læreplan i kjøretøy Vg2. Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 12. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd Dersom kjøretøyet får nevnte status, vil det komme inn under de nye kontrollintervallene. Avslutningsvis kan det nevnes at kjøretøy registrert før januar 1960 ikke kommer inn under EU-kontrollordningen, noe som også er beskrevet i tidligere direktiv og i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy Kursingen av ansatte og nye krav til kostbart verkstedutstyr vil gi store kostnader for de som utfører EU-kontroller. For små verksteder kan kostnadene bli så store at de kutter ut EU-kontrollene. Men du som bileier kommer ikke til å merke mye til de nye reglene, bortsett fra at kontrollen tar mer tid - et sted mellom 45 til 60 minutter kan du beregne, mens prisen varierer fra sted til sted Generelt stilles det strengere krav til transport av lett bedervelige næringsmidler enn til transport av holdbare og bestandige næringsmidler, se eget punkt om samtransport. Et tilfredsstillende rengjøringsprogram for transportmidlet, i tillegg til nødvendig innpakking og emballering av varene kan sikre at næringsmidlene ikke blir forurenset eller ødelagt under transporten § 12-1. Krav om universell utforming av byggverk § 12-2. Krav om tilgjengelig boenhet § 12-3. Krav om heis i byggverk § 12-4. Inngangsparti § 12-5. Planløsning § 12-6. Kommunikasjonsvei § 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal § 12-8

Obligatorisk brikke for tunge kjøretøy Statens vegvese

kjøretøyforskrifter - Store norske leksiko

Krav til kjøretøy nr

Melding fra politiet til foresatte v/ alle skolene: Det er forholdsvis nylig kommet en endring i forskrift om krav til sykkel. Denne endringen åpner for flere typer av det som kalles småelektriske kjøretøy. Vi ser, og får meldinger om, at det er mye farlig og ulovlig bruk av disse kjøretøyene blant barn og ungdom i kommunene. I det vesentlige skyldes dette for mange personer som. Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Denne veiledningen forklarer forskriftens krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for hvordan kravene kan etterkommes i praksis Forskriftens krav om forsvarlig oppbevaring og mottak av flasker er satt for å unngå at uvirksomme flasker blir oppbevart på ubestemt tid hos forbrukere eller i virksomheter. Transport/Fylling av tank. For lasting, lossing og transport av farlig stoff vises til forskrift om landtransport av farlig gods (ADR/RID) EU har gjennom sine direktiver regler om at myndigheter i medlemslandene skal sette krav til hvordan leveringskvaliteten skal være i nettet. Forslaget til forskrift om leveringskvalitet gir på flere områder konkrete grenseverdier for hva som er å anse som et akseptabelt nivå på leveringskvaliteten

«Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav og

Forskrift om krav til ikke-automatiske vekter Side 5 Er ytre utrustning tilsluttet en elektronisk vekt gjennom et passende grensesnitt, må ikke utrustningen ha uheldig innvirkning på vektens måletekniske egenskaper. Vektene må ikke være av en slik art at de lett kan benyttes til bedrageri, mulighetene for utilsiktet misbru (Forskrift om nasjonalitetsmerke på utenlandske kjøretøyer) Fastsatt av Vegdirektoratet 16. september 1999 med hjemmel i forskrift av 28. mars 1967 nr. 9350 om bruk av utenlandsk motorvogn i riket og om særskilt registrering av motorvogn for midlertidig bruk § 13 , jf For elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) stilles det krav til EMC og elsikkerhet, og til å anvende standarder for bygging av ekomnett. Nkom fører tilsyn med at kravene overholdes. Her får du informasjon om hvilke krav som gjelder og nyttige informasjonsblader som gir noen tolkninger som du ikke finner direkte i lovverket eller standarder

Forskrift om Bruk av arbeidutstyr Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kongelig resolusjon 26. juni 1998, Den setter også krav til sertifiseringsorgan om at de skal dokumentere sin kompe- for transport av kjøretøy eller bergingsobjekt mv Forskrift om krav til bachelorgrad ved Norges miljø‐ og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser 2. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om krav til mastergrad 3. Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved Norges miljø Forskrift om tekniske krav til byggverk (korttittel: byggteknisk forskrift, også kalt «TEK 10») er en norsk forskrift som har til formål å sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til helse, miljø og sikkerhet og energi.. Forskriften er hjemlet i lov om planlegging og. Etter endt høring er forordningen implementert i forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 25-4. Forordningen er endret ved forordning 692/2008 som er implementert i samme bestemmelse

Transport og logistikk - Krav til kjøretøy med farlig gods

henhold til produktkontrollovens § 3 b ivareta krav til sikkerhet ved konstruksjon og bruk av disse. 3. Forslag DSB foreslår å oppheve forskrift 3. mai 1989 nr. 340 om rullebrett. DSB vil igjen presisere at opphevelsen av forskrift om rullebrett ikke medfører at det er tillatt å bruke motoriserte rullebrett på norske veier Forslag til forskrift som gjennomfører underliggende forordninger til del V av dyrehelseforordningen (AHL) om import. Bestemmelsene regulerer dyrehelsemessige krav ved import av landdyr, formeringsmateriale fra landdyr, alle livsstadier av akvatiske dyr, og animalske produkter fra både landdyr og akvatiske dyr Senest i januar i år fikk vi klar beskjed om at det var krav til kontroll også på kjøretøy hvor bruken av kjøretøyet tilsa at man ikke trengte fartskriver, for eksempel bilbergere, renovasjonsbiler, brannbiler, melketransport, osv., når kjøretøyet hadde fartskriver innmontert

Forskrift om kjøretøyverkstede

Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk trådte i kraft 01.01.2018, og innførte nye tekniske krav til nye og eksisterende landbaserte anlegg for å bidra til å forebygge rømming av fisk.. I arbeidet med å operasjonalisere forskriften har Fiskeridirektoratet oppdaget noen uklarheter som vi ser behov for å avklare i en endringsforskrift Forskrift 1994-11-10 nr. 1053 Forskrift til: Arbeidsmiljøloven Forskrift om havnearbeid Kap. I. Innledende bestemmelser § 1. Virkeområde Denne forskrift gjelder utstyr på kaianlegg og havnearbeid så som arbeid på kaianlegg, arbeid med lasting, lossing, fortøyning og bunkring av skip Krav om forskriftsform er nytt med den nye kommuneloven. Kravet om forskrift gjelder i forhold til rett til godgjøring, § 8-3, rett til erstatning for tapt arbeidsinntekt og rett til kompensasjon for utgifter, § 8-4. Det er også krav om forskriftsform i forhold til rett til ettergodtgjøring, § 8-6, og rett til permisjon, § 8 -10

Forskrift om bruk av kjøretøy - utgave 7 - Forlaget Last

Transport og logistikk - Forskrift om landtransport av

Forskrift om tekniske krav til byggverk er en norsk forskrift som har til formål å sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til helse, miljø og sikkerhet og energi.[1 Høringsbrev - forslag til forskrift om endring av forskrift om bygging av skip og endring av forskrift om brannsikring på skip Høringsfrist 15. oktober 2015 SOLAS regel II-2/20-1 er ny og har krav som gjelder skip som fører kjøretøy som har komprimert hydrogen- elle

 • Skjermleser slå av.
 • Hundvåg skole skolerute 2017 2018.
 • Høyt stoffskifte og depresjon.
 • Hormoner og kreft.
 • Kontakte übertragen bluetooth.
 • Tom wood øredobber.
 • Orf live stream deutschland.
 • Når kommer sola tilbake på svalbard.
 • Fotballfrue oppskrifter.
 • Yodobashi akihabara.
 • Outlook kalender anhang wird nicht angezeigt.
 • Slawische rasse merkmale.
 • Al andalus train.
 • Steinkiler til salgs.
 • Skjebnesvanger kryssord.
 • Babysvømming stavanger sanitetsforening.
 • Landsider somalia.
 • Dobermann sykdommer.
 • Lagre video fra facebook.
 • Øresund bridge.
 • Ehssan dariani net worth.
 • Mittanbud erfaringer.
 • Homeward bound simon and garfunkel.
 • Sofa program deltakere.
 • Nyrekreft med spredning.
 • Tine matfløte oppskrift.
 • Schlaf märchen.
 • Manshausen øy.
 • Naturkostladen erfurt.
 • Eventyrskogen stord kart.
 • Easy cookie dough.
 • Lucky bird majorstuen.
 • Darkest hour kino norge.
 • Worldwide netflix search.
 • Gimp ausgeschnittenes bild verkleinern.
 • Geburtenrate deutschland migranten.
 • Ffn money mail ziehung.
 • Bruduppsättning pris stockholm.
 • Medvind kosmo.
 • Guitar strap.
 • Body med krage baby.