Home

Beskæftigelsesfradrag 2021 beregning

I 2017 var beskæftigelsesfradraget på 8,75 %, og du kunne højst spare 30.000 kr., og du skulle tjene mindst 342.858 kr. for at få det fulde fradrag. I 2018 lå procenten for fradraget på 9,50 %, og minimumsbeløbet for at indkassere fradraget lå på 361.053 kr., og du kunne være heldig at spare helt op til 34.300 kr Almindeligt beskæftigelsesfradrag. For erhvervsaktive beregnes et beskæftigelsesfradrag, der fragår ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. LL § 9 J, Hvis den indkomst, der skal danne grundlag for beregning af beskæftigelsesfradraget, medfører, at fradraget bliver negativt, fastsættes beskæftigelsesfradraget til 0, jf

Alle skatteydere, der betaler arbejdsmarkedsbidrag, er berettiget til et beskæftigelsesfradrag. 1) Beskæftigelsesfradraget beregnes som (2016: 8,3%; 2015: 8,05%) af lønnen Alle skatteydere, der betaler arbejdsmarkedsbidrag, er berettiget til et beskæftigelsesfradrag. 1) Beskæftigelsesfradraget beregnes som (2020: 10,5%, 2019: 10,1%) af lønnen

Beskæftigelsesfradrag - Så meget kan du modtage i fradra

 1. Ny tariffbestemmelse om arbeidstid - utfyllende om beregning for deltidsstillinger Vi viser til vårt B -rundskriv nr. 12/2010 punkt 4 , der vi redegjør for hvordan tariffbestemmelsen skal praktiseres for deltidsansatte. Vi vil i dette rund-skrivet presisere punktet og komme med noen utfyllende kommentarer.
 2. Et eventuelt underskudd for 2017 kan ikke bli utlignet eller godtgjort før man igjen leverer positivt årsresultat. Mange virksomheter velger å reinvestere sin overskuddslikviditet i driftsmidler. Da er det viktig å være klar over at det skattemessige fradraget for investeringer vil komme over mange år (avskrivninger), mens belastningen på likviditeten er umiddelbar
 3. Som det fremgår af ovenstående, er satserne 2014, 2015, 2016 og 2017 forhøjet. Beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere Persongruppen, som fradraget retter sig imod, er enlige forsørgere, som har ret til og modtager ekstra børnetilskud jf. Børnetilskudsloven
 4. Du logger ikke inn for å bruke skattekalkulatoren, men velger inntektsåret du vil beregne skatten din for, og fyller ut antatt inntekt, formue og fradrag

Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2017. Serie og -nummer. Notater 2018/03. Utgiver. Statistisk sentralbyrå. Emner. Boligpriser og boligprisindekser , Metoder og dokumentasjon. ISBN (elektronisk) 978-82-537-9679-6. Antall sider. 66. Om Notater. I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser. Beskæftigelsesfradrag er et fradrag på 10,1 % som lønmodtagere med AM-bridragpligtig løn får tildelt. Læs mere om du har ret til beskæftigelsesfradrag her

Skat.dk: C.A.4.3.7 Beskæftigelsesfradrag og ekstra ..

2) Særskatten for petroleumsvirksomhet og grunnrenteskatten for vannkraft økes fra henholdsvis 53 og 33,0 prosent i 2016 til 54 og 34,3 prosent i 2017. Skatten på alminnelig inntekt for finansforetakene videreføres på 2016-nivå. 3) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 8,7 prosent i trinn 3 i 2016 og økes til 9,52 prosent i 2017 Inntektene på kr 200 000 du har fra utleien av driftsbygningen og festetomtene skal derfor med i grunnlaget for beregning av jordbruksfradraget. Jordbruksfradraget fastsettes til inntil kr 54 200 tillagt 32 % av eventuell virksomhetsinntekt i jordbruket som overstiger kr 54 200, opp til maksimalt fradrag på kr 142 000 Foruden personfradraget har du også et beskæftigelsesfradrag, hvis du er i arbejde. Jeg tror derfor at du har lavet en fejl i din beregning. Mvh Erik. 03/11-2017 at 21:27. Jeg har siden Januar 2017 arbejdet som medhjælper i en børnehave ( jeg er 20 år gammel). Jeg har haft en gennemsnits løn på 8.500kr om måneden før skat 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019; Fradraget beregnes af samme grundlag som AM-bidraget, dvs. lønvederlag og lign. Fradraget udgør: 4,40%: 6,95%: 7,65 Beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere. Som enlig forsørger har man ret til at få et ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven. Her kan der opnåes et ekstra beskæftigelsesfradrag på op til 385.400 kr. Hvor meget den enkelte har ret til afhænger af personens indkomst

Se skattesatser, skatteprocenter og beløbsgrænser. Læs mere om blandt andet toat eller personfradrag. Brug pilene for at ændre år. Satser og be­løbs­grænser for alle love på skatte- og afgifts­området (skm.dk Er din indkomst under 375.238 kr. i 2020 (368.317 kr. i 2019), risikerer du at komme til at betale for lidt i skat, hvis du sætter din indkomst op. Det sker, fordi du automatisk vil få et større beskæftigelsesfradrag, end du har ret til. Sæt dine fradrag ned i stede Landsdækkende beskæftigelsesfradrag i 2020 er på 10,50 procent af bruttoløn efter fradrag for arbejdsmarkedets tillægspension (ATP), Der kan være skattemæssige fradrag som kan have virkning for beregning af skatten, afhængig af personlige forhold. Du kan foretage en skatteberegning Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT Beskæftigelsesfradrag er i forbindelse med dansk beskatning et fradrag, der omfatter borgere, der er i beskæftigelse og dermed betaler arbejdsmarkedsbidrag.. Fradraget beregnes automatisk af løn, overskud af virksomhed m.v. Beløbet beregnes før arbejdsmarkedsbidraget fratrækkes, men efter at eventuelle bidrag og præmier til privattegnede pensionsordninger er fratrukket

Beregning af beskæftigelsesfradrag og befordring Arkiveret. Emnet er arkiveret og er nu lukket for yderligere svar. Beregning af beskæftigelsesfradrag og befordring. af lupa2800, 16.juli 2014 i Penge & Privatøkonomi. Recommended Posts. lupa2800 281 lupa2800 281 Erfaren; Bruger; 281 5.417 indlæg. Skjermingsfradrag, skjermingsrenten og skjermingsgrunnlag er kanskje fremmedord for mange, og derfor vil vi belyse hva dette går ut på, og hvor mye det utgjør slik at du selv kan ta valget om det er Aksjesparekonto eller vanlig Aksje- og fondskonto som passer best for sparingen og investeringen din

Eksempel på beregning av skattefradrag for alderspensjonist som har tatt ut 50 prosent pensjon hele året og i tillegg har lønn. Peder Olsen (69 år i 2019) tar ut 50 prosent alderspensjon fra 1. januar 2019 og fortsetter å arbeide. Alderspensjonen er 100 000 kroner og lønnen 150 000 kroner Beregning av uføretrygd. Skriv ut side. Uføretrygden er 66 prosent av gjennomsnittsinntekten din de 3 beste av de 5 siste årene før du ble syk. Tidligere års inntekt blir justert opp til dagens verdi. Det er kun årlig inntekt opptil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Du kan få kørselsfradrag, hvis du har mere end 24 km til og fra arbejde (over 12 km hver vej). Alle transportmidler giver fradrag fx bil, tog, bus eller cykel

Hej kære Amino Har lavet et eksempel på en løn hvor der bliver betalt toat: 57.637 løn brutto 57.637 - 3.090 = 54.547 (atp og egen pensionsindebetaling) 3090 54.547 - 2500 = 52047 Beskæftigelsesfradrag 2500 52.047 Sivilstand: Dette kan ha betydning for formuesskatten.Innslagspunktet er 1,48 millioner kroner for enslige, 2,96 millioner for ektefeller. Utbytte og aksjegevinst/tap: Inntekten du legger inn her skal være etter at skjermingsfradraget er trukket fra. I 2018 skal slike inntekter ganges med en faktor på 1,33, slik at skatten i praksis blir 30,59 prosent Dette gjør kalkulatoren automatisk Grundlaget for beregning af beskæftigelsesfradraget udvides til også at omfatte pensionsindbetalinger, både ved at privattegnede ordninger ikke fragår i beregningsgrundlaget, og at indbetalinger via arbejdsgiveren tillægges beregningsgrundlaget. Herudover forhøjes det maksimale beskæftigelsesfradrag med 1.000 kr. årligt

TAX.DK skat & afgift: Beskæftigelsesfradrag

Skatteberegning 2017 sammenlignet med 2016 Sammenlign hva du må betale i skatt for 2016 og 2017. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet. Skatteberegning 2020 Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020 Beregning av skatt 2017. Inntektsskatt, skatt som beregnes av en fastsatt inntekt. Det skjelnes skattemessig mellom alminnelig inntekt og personinntekt. Alminnelig inntekt er et nettoinntektsbegrep som beregnes både for personer og selskaper og omfatter inntekt vunnet ved arbeid, kapital og virksomhet, minus fradragsberettigede utgifter Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. juni 2017 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 1-2, § 4-2, § 14-6 og § 32-8a. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XX nr. 1a (direktiv 2014/52/EU) og nr. 1g (direktiv 2001/42/EF) Kalkulatoren beregner forsinkelsesrente (morarente) etter forsinkelsesrenteloven § 2. Renten reguleres hvert halvår, gjeldende sats for aktuell periode benyttes. Rentesatsene er fastsatt f.o.m. gjeldene rente pr. 1.1.201 Jobfradraget beregnes af samme grundlag og under samme betingelser som det almindelige beskæftigelsesfradrag i det omfang, grundlaget overstiger en bundgrænse med et grundbeløb på 171.300 kr. (2010-niveau). Se afsnit C.A.4.3.7 Beskæftigelsesfradrag og ekstra beskæftigelsesfradrag. om det almindelige beskæftigelsesfradrag

Beregning av friinntekt 2017 Navn Organisasjonsnummer RF-1120B Felt 1 Driftsmidler iht. petrsktl. § 3 b ervervet 5. mai 2013 eller senere 1 Investeringsår 2017 2015 2016 Sum 2 Friinntektsgrunnlag iht. skattemeldingen for 2016 For 2017 oppgis kostpris 3 Historisk kost for drifts-midler realisert i 2017 iht. nåværende petrsktl. § 5 femte. Se om du er berettiget til beskæftigelsesfradrag. Del på Facebook. Det kan være lidt svært at finde rundt i de forskellige fradrag, og her kan du bl.a. finde ud af, hvad forskellen er på beskæftigelsesfradrag og jobfradrag, og hvor mange penge det drejer sig om, så du ikke kommer til at snyde dig selv Mange synes det er vanskelig å forholde seg til ett regelverk for alderspensjon. Er du født i perioden 1954 til 1962 må du forholde deg til to, fordi vi nå får en trinnvis innføring av ny pensjonsmodell. Vi vil derfor gi deg en veiledning i hva som påvirker størrelsen på pensjonen din. Gammel beregning I [ Vil du øke husleien? Regn ut hvor mye du kan sette opp husleien med ved hjelp av SSBs husleiekalkulator. I tråd med husleieloven regner kalkulatoren ut ny leie basert på konsumprisindeksen (KPI)

Byggutengrenser har utarbeidet en Lcc kalkulator for beregning av byggekostnader for en ytterveggskonstruksjon over levetiden, dvs. livssykluskostnadene. Kalkulatoren er til fri bruk og vil kunne være et godt verktøy for å synliggjøre de totale økonomiske konsekvensene ved valg av konstruksjon og materialbruk. Den synliggjør også sammenheng mellom investeringskostnad og. Hos Blicher Revision har vi samlet de mest almindelige skattemæssige satser og beløbsgrænser for 2018 og 2019, i en nem og overskuelig oversigt. Se dem her I 2017 ble NS-EN ISO 52000-1 Bygningers energiytelse - Overordnet vurdering av bygningers energiytelse - Del 1: Generelt rammeverk og prosedyrer, utgitt. Denne medfører at NS 3031:2014 ikke lenger kan opprettholdes som gyldig Norsk Standard, og den trekkes derfor formelt tilbake 1. februar 2018 Har du skiftet arbejdsplads i løbet af året, eller bare generelt har skiftende arbejdspladser, så kan du ikke beregne dit fulde fradrag på én gang. Du kan i stedet lave en beregning for hver afstand / hver arbejdsplads. Derefter lægger du tallene sammen. Bemærk dog at dit samlede tillæg højest kan være på 12.500 kr. i 2017 PM-2017-19 Særavtale om ferie for statsansatte . Dato: 19. desember 2017. Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.16 . Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene ble i møte 14. desember 2017 enige om ny særavtale om ferie for statsansatte

Slik beregner du årets skattekostnad Visma Blo

Her er den vanlige formelen for beregning av årlig tilleggspensjon: G x 42 % /(45 % for år før 1992) x sluttpoengtallet x antall poengår 40. Personer som har uførepensjon eller har pensjon som gjenlevende ektefelle får beregnet framtidige pensjonspoeng. For å få full tilleggspensjon kreves 40 år med poengopptjening (poengår) Publisert 05.07.2016 Sist endret 27.11.2017. Skriv ut. Sammen med veilederen følger det med et regneark med eksempel på beregning av næringsinnhold i et næringsmiddel. Det vil kunne være et godt hjelpemiddel til å forstå de forskjellige beregningene som omtales i veiledningen Feriepenger 2017 Hvor mye får jeg i feriepenger? Hvor mye du tjente i 2016 avgjør hvor mye du får i feriepenger i sommer. FORVIRRENDE: Informasjonen på lønnsslippen kan være litt forvirrende. Feriepengegrunnlaget er utgangspunkt for beregning av årets feriepenger, men du får ikke utbetalt hele beløpet hvis du har månedslønn

Forhøjelse af beskæftigelsesfradrag - Patriotisk Selska

Beregn skatten din - Skatteetate

Publisert 06.09.2006 | Sist endret 07.06.2017 Beregning av uføre-, gjenlevende- og alderspensjon før 2011. Skriv ut side. Beregning av uførepensjon, gjenlevendepensjon og alderspensjon før 2011 bygger på et felles grunnleggende regelverk Født før 1963. Pensjonskalkulatoren på Min side gir deg mulighet til å beregne offentlig avtalefestet pensjon (AFP) og alderspensjon fra Statens pensjonskasse og folketrygden (NAV).. Når vi beregner pensjonen din, tar vi utgangspunkt i pensjonsopptjeningen du har hittil, både hos oss og hos NAV Beregning af kapitalerstatning. Når den erhvervsmæssige situation efter arbejdsskaden er afklaret, og erhvervsevnetabet er under 50 procent, udbetales erstatningen som et engangsbeløb - en kapitalerstatning. (Hvis du er kommet til skade den 1. juli 2007 eller senere,. Til pensjonister som ikke har tilleggspensjon eller har tilleggspensjon lavere en særtillegget ytes det særtillegg (folketrygdloven § 3-3). Pensjon som består av grunnpensjon og særtillegg kalles minstepensjon Regjeringen anslår at lønnsveksten blir 2,7 prosent i 2017, og at prisveksten blir 2,0 prosent. Dette medfører at i de tilfeller der beløpsgrenser som ikke blir oppjustert med minst 2,7 prosent, innebærer det en reell skatteskjerpelse. Fakta: Eksempel beregning av reisefradrag i 2017

Modell for beregning av boligformue - SS

Arne Warem har igjen, nå i juli 2017, oppdatert sitt utmerkede poengberegningsprogram, til bruk ifm. mangekamp og veteranserien - og også serierapportmalen. Han har også oppdatert sine komplette (ferdigutregnede) Excel-versjoner av poengtabellene Utgangspunktet for beregning av renter på lån i Lånekassen er basisrenten inkludert et fastsatt eksempel vil ny flytende rente med virkning fra 1. mars til og med 30. april 2017 ta utgangspunkt i basisrenten for flytende rente i november og desember 2016 med et fratrekk på 0,15 prosentpoeng. 22.12.201 Etter Grunnloven skal stortingsmandatene fordeles på valgdistriktene hvert åttende år. I 2012 utførte departementet en beregning på mandatfordelingen som skal gjelde for valgene i 2013 og 2017 Skjermingsrenten for inntektsåret 2019 er fastsatt til 1,3 prosent for personlige aksjonærer og deltakere i ansvarlige selskap mv. For enkeltpersonforetak er maksimal skjermingsrente satt til 1,7 prosent for 2019 (foretaksmodellen)

Beskæftigelsesfradrag - Jobfradrag - 2020 Net-Reviso

Skattemeldingen 2017 Slik får du ny skatteberegning etter at du har gjort endringer Skatten som er regnet ut i skattemeldingen er nemlig kun foreløpig. NY SKATT: Logger du deg inn via Altinn og endrer i skattemeldingen, kan du få en ny skatteberegning etter hvert som du fører inn nye tall og opplysninger. Foto: skjermdump. Vis me Infoskriv ETØ-4/2017: Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2018 Dette infoskrivet forklarer hvordan inntektsrammen og kostnadsgrunnlaget blir beregnet for 2018. Vi beskriver også beregning av referanserente, kraftpris og KPI. Det er ingen endringer i metode siden varsel om inntektsramme for 2017, men det er likeve

Beregning av overtidsgodtgjøring og ubekvemstillegg per time (her benyttes 1850 timer per år uansett arbeidstid per uke): De som følger HTA 5.4.1 De som følger HTA 5.4.2 Kvelds - og nattillegg. Minst kr: Beregning av timelønn (ikke undervisningspersonell): Beregning av timelønn for undervisningspersonell: Årslønn (grunnlønn): Årsramme. Beregning av satser for frittstående grunnskoler for 2017 . Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA . Tilskudd til frittstående grunnskoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de kommunale grunnskolene, som rapporteres gjennom KOSTRA. Disse dataen e ligger p Beregning av avgifter 2017. Spørsmål (og forhåpentligvis svar) knytta til bilimport. Moderator: frkglad. Post Reply. Print view; Search Advanced search. 6 posts • Page 1 of 1. Horch Medlem Posts: 3 Joined: Wed 28 Dec 2016, 15:34. Beregning av avgifter 2017. Quote Utbyttegrunnlag For å avgjøre hva som maksimalt kan utdeles som utbytte i et aksjeselskap, må det gjøres en teknisk beregning av utbyttegrunnlaget på grunnlag av selskapets bokførte verdier. I tillegg er det et krav om at selskapet etter utdelingen skal ha forsvarlig egenkapital og likviditet. Denne artikkelen omhandler kun den tekniske beregningen. Krav til forsvarlig egenkapital og.

Skattesatser 2017 - regjeringen

Gunstigere beregning for unge uføre. Uførepensjonister med status ung ufør, jf folketrygdloven §§ 3-21 og 3-22, har en gunstigere beregning av egenandelen. Merk at regelen kun gjelder ordinære uførepensjonister etter folketrygdloven kap. 12, og de som har yrkesskadepensjon beregnet etter samme regler (det vil si langtidsytelsene) Beregning av hvilket beløp en ekspropriat eller en skadelidt bør få som erstatning for fremtidige inntektstap, består i prinsippet av tre deler. Først må de fremtidige tap beregnes. Ved bruk av en kapitaliseringsrentefot8 må disse så omregnes til et engangsbeløp, en nåverdi

Den sentrale myndigheten for det bygningstekniske regelverket. Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge Endelige satser for beregning av tilskudd til økologisk husdyrproduksjon, hele landet Dyreslag Søknadsfrist Sats i kr/dyr/år Melkeku1) 15. mars og 15. oktober 3 200 Ammeku1) 2 200 Øvrige storfe1) 700 Sau og melkesau 15. mars 397 Ammegeit 250 Melkegeit1) 15. mars og 15. oktober 250 Avlsgris1) 502 Slaktegris 15. oktober 30 Klikk for beregning av støydemping i avløpssystem (Wavin SoundCheck). Klikk for beregning av vannføring/trykktap i hel- /halvfylte vannledninger (Colebrook White). Klikk for beregning av olje/bensin- og fettutskiller . Klikk for beregning av utstrømming gjennom hull (reguleringskummer med innebygget drosselspjeld). Klikk for beregning av Q-Bic fordrøynings- og infiltrasjonsvolum (med.

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter - Nibor Fastsatt første gang av FNO Servicekontor 14.4.2011, i kraft 1.8.2011. Fastsatt av Norske Finansielle Referanser AS (NoRe)1 16.12.2016, i kraft 1.1.2017. 1. Reglenes omfang og virkeområd Beregning Størrelse vekt i kg SDR 17 SDR 11 SDR 33 Kg/m c/c SDR 26 SDR 17,7 SDR 13,6 Luftfyllingsgrad i % SDR klasse Lengde Antall lodd Normale luftfyllingsgrader: Vannledninger og inntaksledninger: 20 - 40 % (P: 0,2 - 0,4) Utslippsledninger: 30 - 50 % (P: 0,3 - 0,5) Spillvann med jevn belastning, kort oppholdstid: 30 - 70 % (P: 0,3 - 0,7

Jordbruksfradrag - Norges Bondela

Forklaring på beregning av gruppestørrelse 2 Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018 gjort følgende vedtak om lærernorm, jf. Innst. 2 S (2017-2018): Stortinget ber regjeringen innføre en norm for lærertetthet på skolenivå. Målet er at det høsten 2018 skal være 1 lærer per 16 elever i 1.-4 Beregning av formelen Vi får en total effekt på 25000W i en bolig og det er 7 antall kurser på en IT anlegg, da må vi sjekke i tabell 5,4c hva samtidighetsfaktoren er. Samtidighetsfaktor (sannsynligheten av at alt er på samtidig) Ptotal (den totale effekten av anlegget) Un (den nominelle spenningen i anlegget) 1.2 (reserve kurser på anlegget for fremtidig utvidelse O:\BOLIGTOMTER\SKJEMA\2017 Beregning av refusjon ved tilbakeskjøting.docx - M.I.E Sunndal kommune Service- og informasjonsavdelingen Beregning av refusjon ved eventuell tilbakeskjøting av kommunal boligtomt Medregnet gebyrer pr. 01.01.2017 1. TILBAKEBETALING AV KJØPESU Det er samme beregning for de som er gift, partner eller samboer. De er sikret en ung uføre 2,66 ganger folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet er i dag 92 576,- kroner. Det vil si at de er sikret en årlig utbetaling på 246 252,- kroner før skatt. De som er enslige får litt mer, 2,91 ganger grunnbeløpet Endr. i forskrift om beregning av ansvarlig kapital. a) Tapsnedskrivningene pr. 1. januar 2018 etter IFRS 9, eller datoen for første gangs anvendelse av regnskapsregler for tapsnedskrivninger tilpasset IFRS 9, fratrukket tapsnedskrivningene etter IAS 39 og tapsavsetningene for finansielle garantier og ubenyttede kredittfasiliteter etter IAS 37 pr. 31. desember 2017, eller datoen før første.

Beregning av satser for frittstående skoler for funksjonshemmede - 2017. Grunn- og videregående skoler for funksjonshemmede . Satsene for frittstående skoler for funksjonshemmede blir ikke beregnet ut fra KOSTRA-data. Det finnes ikke tilsvarende offentlige skoler å sammenligne med. Det gis tilskudd etter to satser til skolene for. Konsumprisindeks (2015=100) Publisert 10. oktober 2017 Indeks Månedsendring (prosent) 12-måneders endring (prosent) September 2017 August 2017 - September 2017 September 2016 - September 2017 2017: Avstemming av resultatført periodeskatt med resultat før skatt: 2017: 2016: 498: 559: 25 % av resultat før skatt: 639: 507-215-158: Ikke skattepliktige resultatposter (permanente forskjeller) *-191-176: 19: 2: Skatteeffekt av poster ført direkte mot egenkapital -20 - -Effekt av endret skattesats fra 25 % til 24 %: 1: 1: 302: 403.

17. desember vedtok Stortinget skattesatser for 2017.. Skatt på alminnelig inntekt og for selskaper er 24 %. Det innføres en finansskatt der finansnæringen må betale 5 % avgift av lønnsutgifter. De får heller ikke redusert selskapsskatten, men må fortsatt betale 25 % Prisindeks for brukte boliger (endring i prosent) Publisert 14. juli 2017 Sesongjustert 2. kvartal 2016 - 2. kvartal 2017; 1. kvartal 2017 - 2. kvartal 2017; Hele landet-0, NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.8.2020 (september 2020) NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.8.2020 endringsmarkert (september 2020) Neste planlagte oppdatering er i januar 2021 med tall pr. 31.12.2020. Samlede versjoner NRS(V) Pensjonsforutsetninger oppdateres vanligvis to ganger i året, med data pr. 31.08 (publisering i september) og 31.12 (publisering i januar året etter.

 • Webkamera moholtlia.
 • Humle plante frø.
 • Vanessa rudjord foreldre.
 • Hd сериалы онлайн бесплатно.
 • Skyvedørsbeslag retro pris.
 • Perinealruptur.
 • Fosterutvikling måned for måned.
 • Sylwester dla singli karpacz.
 • My nintendo network.
 • Villa villekulla original.
 • Navnsetting organisk kjemi oppgaver.
 • Ulb darmstadt ausleihkonto.
 • Dårlig samvittighet for alt.
 • Bytte batteri samsung s7 edge.
 • Solsång författare.
 • Visveg gule sider.
 • Vietnam rundreise.
 • Pyramidepoppel.
 • Theater magdeburg kasse.
 • Eichmann holocaust.
 • Kingsize säng mått.
 • Kari bremnes sanger.
 • Khazix jungle route.
 • Unfall lügde elbrinxen.
 • Instax film.
 • Neoliberalismus wirtschaft.
 • Best amplifier with dac.
 • Autovermietung dinslaken.
 • Land van ooit toegankelijk.
 • Gobierno de la ciudad de mexico.
 • Førerkort lett motorsykkel.
 • Kjøre taxi i helgene.
 • Brennesle utslett.
 • Narsissisten.
 • Hioa webuntis.
 • Silberfuchs züchter.
 • Hautarzt göppingen und umgebung.
 • Was ist los in voerde und umgebung.
 • How to delete backup itunes.
 • Whatsapp für kinder installieren.
 • Iem oakland 2017 group stage.