Home

Konvensjon ordforklaring

Konvensjon - Definisjon av konvensjon fra Free Online

Definisjon av konvensjon i Online Dictionary. Betydningen av konvensjon. Norsk oversettelse av konvensjon. Oversettelser av konvensjon. konvensjon synonymer, konvensjon antonymer. Informasjon om konvensjon i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin 1. mellomfolkelig avtale, traktat Alle land undertegnet konvensjonen. 2 Konvensjon, overenskomst; i folkeretten ofte brukt i samme betydning som traktat og tilsvarende uttrykk, det vil si avtale mellom stater. Det gjør ingen juridisk forskjell om det ene eller det andre navnet er brukt, men en konvensjon angir ofte en mer omfattende regulering av samme emne og inngås gjerne mellom et større antall stater (postkonvensjon, telegrafkonvensjon og så videre) Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til konvensjon. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Ord som starter med konvensjon. konvensjonell. konvensjonelt. Ord som slutter på konvensjon. rekonvensjon. Vi fant

konvensjon - jus - Store norske leksiko

Lær definisjonen av konvensjon. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene konvensjon i den store norsk bokmål samlingen Konvensjonell betyr alminnelig, ordinær, som stemmer med vanlig oppfatning, skikk og bruk eller tradisjon. Ordet brukes også om en person som er upersonlig, formell eller stiv. Uttrykket konvensjonell visdom betyr alminnelig (akseptert) oppfatning. Se også konvensjonell krigføring. konvensjonell - Definisjon av konvensjonell fra Free Online Dictionar

Se også konvensjon med Danmark, Finland, Island og Sverige 16 mars 1932. - Jf. tidligere konvensjoner 14 nov 1896 og 17 juli 1905. (Sistnevnte konvensjon, som fremdeles gjelder i forhold til stater som ennå ikke har tiltrådt konvensjonen av 1954, er inntatt i tidligere utgaver av lovsamlingen, sist i samlingen 1682-1959) Det Norske Akademis ordbo Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling FNs konvensjon om barns rettigheter - en traktat om menneskrettigheter som omhandler sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter til barn. Konvensjonen definerer et barn som et menneske under 18 år, så fremst ikke en annen grense for voksen alder er anerkjent av landets lover En norm er en regel som sier noe om forventet oppførsel.I en sosial gruppe vil det alltid være en tendens til at det danner seg visse mønstre som det forventes at individene skal handle og tenke i samsvar med. Normer betegner slike mønstre som er relativt stabile over tid.I ethvert samfunn tas de sosiale normene for gitt på et gitt tidspunkt, men de varierer fra samfunn til samfunn og.

Konvensjon er 10 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 7 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp konvensjon i ordboka Konvensjon betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Konvensjon, i både bokmål og nynorsk. Den beste og mest geniale beskrivelsen til konvensjon. Synonym til Konvensjon. Konvensjon. Vi fant 7 synonymer for konvensjon. Se nedenfor hva. 7-junivedtaket - Norges erklæring av oppløsningen av unionen med Sverige - 7. juni 1905.. A abdisere - gå fra eller si fra seg sin stilling. absolutt veto - lukker en beslutning helt. Se også veto. aksemaktene - alliansen mellom Italia, Tyskland, Japan (og en rekke andre land) under andre verdenskrig. aktor - anklager; påtalemyndighetens representant i straffesaker

Konvensjon: en internasjonal avtale som svært mange land skriver under på Kosmisk stråling:gammastråling og elektrisk ladde partikler med høy energi og fart nesten som lyset, som kommer fra verdensrommet og inn mot jordas atmosfære. Partiklene er stort sett elektroner, protoner og noen lette atomkjerne I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet konvensjon. 1 (mellomfolkelig) avtale, traktat. post konvensjon, telegraf konvensjon, Genève konvensjonen post konvensjon, telegraf konvensjon, Genève konvensjonen: post konvensjon, telegraf konvensjon, Genève konvensjonen post konvensjon, telegraf konvensjon, Genève konvensjone Konveksjon er strømmer som transporterer energi, for eksempel varme, i væsker og gasser.. Når en del av en væske får mindre tetthet vil den stige på grunn av gravitasjonen. Når et volum av en væske stiger vil det presse bort tilsvarende volum av den samme væsken Lær definisjonen av konvensjonell. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene konvensjonell i den store norsk bokmål samlingen

Kondensasjon er en faseovergang fra gass (eller damp) til en væske.Vanligvis oppstår kondensasjon når gass blir avkjølt til væskeform, men kan også oppstå hvis gassen blir komprimert under høyt trykk betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg. Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne

Synonym til konvensjon på norsk bokmå

 1. Traktat er en folkerettslig bindende avtale mellom to eller flere stater.Andre navn for en traktat er konvensjon, overenskomst, avtale, charter, pakt og protokoll. De fleste traktater er skrevet ned og overvåket av et omfattende system av internasjonale rett, kodifisert i Wien-konvensjonen om traktatretten som omfatter regler for å opprette og tolke en traktat, samt regler for deltakere
 2. konus konveks konvenere konveniens konvensjon. konvensjonell. konvent konventikkel konvergent konvergere konvergerende. Synonym. Et synonym er et ord som har samme eller liknende betydning som et annet ord. Det motsatte av et synonym er et antonym (ord med motsatt betydning)
 3. Al Qaida. et løst organisert nettverk av terrorister - radikale islamister - med globale og internasjonale mål, blant annet om hellig krig mot det de mener er vantro vestlige, som attpåtil ses som fiender av islam. Innføring av sharialover er et annet hovedmål. Saudieren Osama Bin Laden var lenge lederfiguren. samtidig også en relativt fast kjerneorganisasjon som er strengt.
 4. Konversjonslidelse er en tilstand der pasientene viser nevrologiske symptomer som nummenhet, blindhet, lammelse eller anfall, men hvor ingen nevrologiske forklaringer er mulige. Det er antatt at disse problemene oppstår som svar på problemer i pasientens liv, og konversjon (dissosiasjon) er betraktet som en psykisk lidelse i den internasjonale klassifikasjonen av sykdommer og helseproblemer.
 5. Disse ordforklaringene er veiledene i forhold til informasjonen du finner på dette nettstedet. Ta ikke nødvendigvis definisjonene som absolutte. Det er selvfølgelig esoterikere som har ulike oppfa
 6. Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Her følger en oversikt over målene
 7. En erklæring er dokumentasjon på at en part får en rettighet fra noen andre.. En erklæring kan være skriftlig eller muntlig. Muntlige erklæringer må normalt foregå i vitners nærvær for at de skal ha noen rettslig betydning. Skriftlige erklæringer blir bekreftet med en personlig underskrift fra den som avgir erklæringen

konvensjon - norsk bokmål definisjon, grammatikk, uttale

konvensjonell - Store norske leksiko

 1. FNs konvensjon om barnets rettigheter: vedtatt av de Forente Nasjoner den 20. november 1989, ratifisert av Norge den 8. januar 1991. Oslo: Barne- og familiedepartementet. Barnelova
 2. Kirkerådet kan gi nærmere forskrifter til utfylling og gjennomføring av de direktiver som ligger til grunn for denne forskrift. Kirkerådet kan også gi utfyllende forskrifter eller gjøre endring i denne forskrift til gjennomføring av endringer eller tillegg i de direktiver som ligger til grunn for forskriften
 3. I FN-konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, art. 24 nr. 3 bokstav a) heter det at konvensjonspartene blant annet skal «legge til rette for innlæring av punktskrift, alternativ skrift, alternative og supplerende kommunikasjonsformer [..]». Norge har undertegnet konvensjonen, men ennå ikke ratifisert denne
 4. Forskrift om autorisasjon av prester i henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen
 5. Forskrift om autorisasjon av diakoner i henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen

Det er også venta at ein ny konvensjon vil tre i kraft på årsmøtet i 2017. Noreg hadde i åra 2007-2013 forbod mot fiske og landing av makrellstørje. Den internasjonale kommisjonen for bevaring av atlantisk tunfisk (ICCAT) har no klare indikasjonar på at tilstanden til bestanden er betre, men er likevel tilbakehalden med å tilrå store kvoteaukingar Ordforklaring Ord Beskrivelse AAWA Advanced Autonomous Waterborne Applications: Forskningsprosjekt på ubemannede skip av Rolls-Royce, Deltamarin, Inmarsat, DNV GL,. iPRAKSIS VG2/VG3 Yrkesutøvelse handler om det å være profesjonell helsefagarbeider i tråd med gjeldende lover og yrkesetiske retningslinjer; blant annet om forsvarlig helsehjelp, kvalitet i. (1) Forskrifta gjeld for studentar som har fått opptak ved Høgskulen på Vestlandet, for privatistar som tek eksamen etter universitets- og høyskoleloven § 3-10 og for studentar under studieopphald i tilknyting til utvekslingsavtalar. (2) Det kan gjelde andre reglar for fagskuleutdanning i yrkesdykking, jf. forskrift for fagskoleutdanning i yrkesdykking ved Høgskulen på Vestlandet Watchkeeping - Konvensjon som omhandler kunnskap og sertifisering av sjømenn VHF Very High Frequency - Radio for oppkall til skip og kystradio innenfor 60 nautiske mil VHF kanal 16 Internasjonal nød- og kallekanal . NAB3030 Kandidatnummer: Ordforklaring.

Korrupsjonsdom kan koste kontrakter . En korrupsjonsdom fra Tanzania kan koste Norconsult dyrt - i Norge og internasjonalt. Både offentlige oppdrag og arbeidsplasser står i fare for landets største rådgivende ingeniørselskap *Ordforklaring: En appell er en kort tale som oppfordrer noen til å gjøre noe. Her kan du se hvilke land som allerede har skrevet under. Tallene som kommer opp når du trykker på landet viser hvor mange som bor der. I alle landene untatt Montenegro kommer det opp i millioner. Det vil si at det i Tyskland/Germany bor 81,89 millioner mennesker Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

I FNs konvensjon om barns rettigheter har det blitt innført et barneperspektiv for å styrke barns rett og barns beste. Å løfte frem barnet som et subjekt med egne interesser som ikke underordnes det som foreldre og barnehagen ønsker, kan være viktig å få frem i denn Arena 5-7 er et nytt læremiddel i samfunnsfag som skaper lærelyst blant elevene gjennom nysgjerrighet, undring og varierte klasseromsaktiviteter. Utdrag fra boken Neptun avstand fra solen Neptun (planet) - Wikipedi . Neptun (symbol:) er den åttende og ytterste planeten i solsystemet regnet fra solen, og den eneste planeten det er umulig å se fra jorden med det blotte øyet Avstanden mellom jorda og sola er altså 1 AU, mens avstanden fra sola til Neptun (den ytterste planeten i solsystemet) til sammenlikning kan være inntil ca. 40 AU The Mystic. A port of the Punkt sentence tokenizer to Go. Contribute to harrisj/punkt development by creating an account on GitHub

Avhandling oktober 2012 - Universitetet i Berge Vi i verden 3 Lærerens bok - Cappelen Dam Rammeverk for gjenkjennelse av trenerkompetanse og kvalifikasjoner og til slutt det 9. kapittelet, Konvensjon for gjenkjennelse av trenerkompetanse og kvalifikasjoner. I tillegg til hoveddokumentet er det 6 vedlegg: Det gamle rammeverket fra 1999, ordforklaring,.

Ordforklaring *Fylkesmannen er ei dame eller ein mann som har ansvaret for å passe på at kommunane følgjer de lovane og reglane som gjeld der. Fylkesmannen er også eit kontor med rådgivarar som kan gi råd og rettleiing om korleis du skal gå fram viss du vil klage på at du ikkje får oppfylt dei rettane du har krav på Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang à pne rapport - KITH PDF | On Nov 1, 2014, Rolf André Bohne and others published Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler | Find, read and cite all the research you.

Konvensjonell - Definisjon av konvensjonell fra Free

Operasjon Dagsverk 2009 - Temahefte ungdomsskol Operasjon Dagsverk 2009 - temahefte vg Comments . Transcription . NORSK LOVTIDEN Intet i denne konvensjon skal kunne bli tolket slik at det innebærer at noen stat, gruppe eller person har noen rett til å ta opp noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er fastsatt her, eller til å begrense dem i større utstrekning enn konvensjonen gir anledning til Menneskevern Vindafjord kommune, Norge---- dato denne side / måned: ---- 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13.

Konvensjon 1 mars 1954 om den sivile prosess - Lovdat

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, artikkel 1: Formål: Denne konvensjon har som formål å fremme, verne om og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, og å fremme respekten for deres iboende verdighet Artikkel 12 i FNs konvensjon om barnets rettigheter omhandler barns rett til å gi uttrykk for sine meninger: 1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet Blått hav - grønn fremti Charter reform i Kina arrestasjoner anrop fra den kinesiske ledelsen før. The dissident Liu Xiaobo, forfatteren av Charteret 08, ble detained flere menneskerettigheter organisasjoner ringer for hans umiddelbare løslatelse, men han har ca 5 års fengsel for å bli forventet Bioteknoemnda er et offentlig, frittstående og rådgivende organ, hjemlet i Lov om fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer og Lov om medisinsk bruk av bioteknologi. Nemnda er oppnevnt av regjeringen, første gang i 1991, i 1998 og sist i august 2000. Revidert mandat for Bioteknologi ble vedtatt 30. august 2000

Det Norske Akademis ordbo

Charter reform i Kina arrestasjoner anrop fra den kinesiske ledelsen før. The dissident Liu Xiaobo, forfatteren av Charteret 08, ble detained flere menneskerettigheter organisasjoner ringer for hans umiddelbare løslatelse, men han har ca 5 års fengsel for å bli forventet. Liu, en av de første 303 underskrifter av Charteret manifestet sizt siden desember i kinesisk fengse Nordisk språksekretariat Dansk Sprognævn Finska språkbyrån Føroyska målnevndin islensk målnefnd Norsk språkråd Oqaasiliortut/ Grønlands Sprognævn Samisk språknemnd Postboks 8107 Dep N-0032 Oslo 1 Njalsgad Normalgravitasjon er på jorda ved konvensjon lik 9,80665. Dette tilsvarar 1 G. Tilsvarande akselerasjon på sola er om lag 28 G, på Mars 0,38 G, på månen 0,165 G Det meste af det vand der findes på Mars er bundet i planetens to polarkalotter, hvor det findes som rim, blandet op med frossen kuldioxid eller tøris 119349 a.a a.a a.a.C a.a.C.a A.B a.c a.C.n a.Chr.n a.d a.f a.i a.l a.m a.p adm.dir b.m bill.mrk bl.a c.c c.l cand cand.act cand.agric cand.jur cand.mag cand.med cand.

Ordforklaringer - Store norske leksiko

Samlet oversikt Satsing på barn og ungdom Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet Samlet oversikt Satsing på barn og ungdom Regjeringens mål og.

Kosmos 10 - Ordforklaringe

Kosmos SF: Ordforklaringe

Synonym til konvensjonell på norsk bokmå

 • Notts county.
 • Patrick star dumm.
 • Oppblåsbare dyr.
 • Test fluesneller ørret.
 • Misvisende engelsk.
 • Un wikipedia english.
 • Helleristninger betydning.
 • Stadler destiny evo.
 • Nidar julemarsipan ingredienser.
 • Krakow mat.
 • Tysk jaktterrier sverige.
 • Jenische sprüche.
 • Trær i regnskogen.
 • Fjerne lukt fra gulv.
 • Buffet cottbus.
 • Wandern andernach laacher see.
 • Når kan jeg kjøre etter 1 øl.
 • Könsord lista.
 • Css code font.
 • Forsterke tenner.
 • Wetransfer free.
 • Outdoor chef grill test.
 • Lars erik blokkhus stjernekamp.
 • Credo lilleby åpning.
 • Beskyldning kryssord.
 • Casualties during 9 11.
 • Anthony rapp a beautiful mind.
 • Ubåtsaken podcast.
 • Fjerne sprengte blodkar.
 • Que los cumplas feliz batucada.
 • Ihk zwischenprüfung 2016.
 • Arsenal pub bergen.
 • Colosseumklinikken sola.
 • Japansk kirsebærtre hardførhet.
 • Kvartal 32 åpningstider.
 • Asiatiske småretter.
 • Rodeln baiersbronn.
 • Hans im glück gutschein kaufen.
 • Michigan state university kjente tidligere studenter.
 • Fedme i norge og usa.
 • Lærer forhold med elev.