Home

Antall sau tatt av rovdyr

Færre sau har blitt tatt av rovvilt i løpet av 2020 sammenlignet med tidligere år. Hvert år gjennomfører Miljødirektoratet en foreløpig sammenstilling av antall sau påvist skadet av rovvilt i perioden 1. januar til 1. august. rovdyr Klima- og miljødepartementet. Del. Neste artikkel Hvilke rovdyr tar mest? De siste ti årene er tap av sau og lam til gaupe mer enn halvert. Statistikk over antall erstattede sau i din kommune kan søkes frem her: Tap av tamrein. Tap av tamrein har variert over år, men tapene ligger noe lavere nå enn tidligere I toppåret 2009 ble 1317 sau drept av rovdyr før 1. august. Det registreres tall på tap av sau på beite drept av bjørn, jerv, ulv, kongeørn og gaupe. Bjørn, gaupe og ulv tar flest sau I forrige uke publiserte Nationen en artikkel om at det har vært rekordfå rovviltskader på sau i perioden starten av året frem til 1. august. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) la ut en Twitter-melding om artikkelen, som han fikk svar på fra Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad. I meldingen skrev hun følgende:. 9 av 10 sau som er tatt av rovdyr er i Trøndelag

Sau og tamrein. I Norge har vi dermed ingen presise tall for hvor mange husdyr som blir tatt av rovdyr hvert år. I 2003 ble det søkt om erstatning for 53 400 sauer og lam, og gitt erstatning for 31 800 Det er ikke en like tydelig sammenheng mellom antall rovdyr og reduksjon i antall sau som mange kanskje tror. På Vestlandet har det de siste 25 årene blitt en del færre sau på beite, selv om det ikke er bestander av store rovdyr der. I regioner med mål om bestander av store rovdyr har det samlede sauetallet økt de siste tiårene

Bondebladet - bondens egen ukeavis

Fredede rovdyr står for rundt 20 prosent av det totale tapet av sau på utmarksbeite. I 2017 forsvant 100-120.000 sau på beite, og av disse ble cirka 18.000 erstattet som tapt til rovvilt. Resten av tapet av sau skyldes blant annet ulykker, infeksjoner, sykdommer, parasitter, hunder og giftige planter Erstatning for sau drept av fredet rovvilt Dyreeieren har en lovfestet rett til full erstatning i tilfeller hvor fredet rovvilt som gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein. Her kan du sende søknad om erstatning for sau drept av fredet rovvilt Miljødirektoratet tilbyr nå flere elektroniske søknader fra våre nettsider

Rekordfå sau tatt av rovvilt - Natione

 1. Han mener sauebønder må akseptere at rovdyr tar sau. - Vi i Naturvernforbundet ønsker absolutt en beitenæring, og er glade for at tapene fortsatt går ned. Vi aksepterer skadefelling når et rovdyr gjør stor skade på tamrein eller sau, men tap til rovdyr må regnes som en av faktorene når man driver utmarksbeite med sau slik det gjøres i Norge
 2. Antall sau tatt av rovvilt er halvert siste ti år. Fylkesmennene mottok 1.293 søknader om erstatning for tap av sau og lam til store rovdyr i 2017
 3. av dette skjer på SKJØNN, ikke ved at dyrene er dokumentert tatt av rovdyr. Men basert på antagelser så erstattes allikevel såpass mange dyr. Jerv og gaupe får ansvaret for over halvparten av de tapte sauene, men ulv og bjørn kun står for henholdsvis 8,55% og 11,40% av det totale antallet erstattede sauer. Kilde
 4. I Rovbase finner du blant annet informasjon om hvor mange sau og tamrein som hvert år blir tatt av rovvilt i Norge, og hvor mange som blir erstattet som tatt av rovvilt. Der finner du også informasjon om observasjoner av rovdyr og rovdyr som blir registrert døde, DNA-analyser for bestemmelse av individ m.m. Rovbase er et forvaltningsverktøy og et datalager om rovviltinformasjon
 5. Hvilket rovdyr tar mest sau Hvem dreper sauen? morgenbladet . Ulven sto for under ti prosent av de 17 500 sauene som i 2016 ble tatt av rovdyr, ifølge denne statistikken, som er basert på hvor mange dyr bøndene har fått utbetalt rovdyrserstatning for. Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet ; Sau og tamrein
 6. Fylkesmennene mottok 1.293 søknader om erstatning for tap av sau og lam til store rovdyr i 2017. Det er det laveste antallet noen gang. Tap av sau til rovvilt er redusert med over 50 prosent den siste tiårsperioden. Antall søknader om erstatning har falt gradvis etter toppnivået i 2007, da 2.600 s
 7. Det har vært mye fokus på ulven og dens skade på sau. Tallene viser derimot at det er jerv som forårsaker flest skader på sau og lam, fulgt av gaupe og bjørn. Ulven har stått for under 9 % av det erstattende tapet til rovdyr og det er lite tap av sau til ulv utenfor ulvesona

Tap av husdyr til rovvilt - Miljødirektorate

Klima- og miljødepartementets reduksjon av antall fellingstillatelser for ulv fra 47 til 15 førte til at Stortinget 31. januar 2017 fattet et vedtak som ba Da myndighetene gikk inn for soneforvaltning av ulv innebar det at rovdyr og beitedyr skulle men ikke for sau. Det er ikke dokumentert at ulv har tatt menneskeliv i Norge. Resultatet er at antallet sau erstattet som tatt av rovdyr i Sogn og Fjordane i 2015 ble så mye som 82 prosent lavere enn i 2014, sier Helgesen. Fortsatt høye tap i enkelte områder I kun tre fylker ble det i 2015 erstattet flere sau som tatt av rovvilt enn for ti år siden Sau og rovdyr kolliderer like mye i media som de gjør i utmarka. Mediene overflommes av feilaktig informasjon om tapstall og tapsårsaker. En av de mest aktive mytene er at norske sauebønder ikke passer på dyrene sine og derfor mister over 100 000 dyr i sykdom og fallskader. La oss derfor bidra med litt fakta i rovdyrdebatten

Markant nedgang i tap av sau til ulv på beite i 2019 - NRK

Rekordlavt antall påviste rovviltskader på sau Per 1. august har Statens naturoppsyn (SNO) registrert 499 påviste rovviltskader på sau, 21 prosent færre enn på samme tid i fjor. Færre sau blir tatt av rovdyr, viser tall fra Statens naturoppsyn Fylkesmennene mottok 1.293 søknader om erstatning for tap av sau og lam til store rovdyr i 2017. Det er det laveste antallet noen gang For å anskueliggjøre omfanget av dette tapet refereres det tall fra Sverige som på grunn av sitt fortræffeligt indrettede Tabelværk kunne oppgi tall fra 17 len som viste at 465 hester, 3 108 okser, kyr og ungfe, 19 104 får og geiter og 2 504 svin var tatt av rovdyr. Noen rovdyr var nyttige fordi de hovedsakelig levde av smågnagere og orm De siste fem åra har antallet dokumenterte sauer drept av rovdyr gått ned, både i Hedmark og på landsbasis. De siste fem åra har Hedmark 73 prosent av alle landets ulvedrepte sau, men det er bjørnen som har tatt flest sau Ingen sau tatt av rovdyr i Malvik. Av. Finn O. Fosmo - tirsdag, 8 januar 2019, 13:50. Facebook. Sammenliknet med tall fra 2017 (6 506 sau og lam) så ser man en nedgang i antall sau og lam erstattet som tapt til fredet rovvilt. Trenden de sju siste beitesesongene tilsier at tapet til fredet rovvilt i 2018 ligger på et stabilt nivå,.

Nei, ni av ti sau som ble tatt av rovdyr, ble ikke tatt i

 1. Antall sau som er dokumentert tatt av rovdyr utgjør altså bare 1,4 % av alle sauer som dør på beite hver sommer (1809 / ca. 130 000) og 0,09 % av alle sauer som slippes på beite (1809 / ca. to millioner)
 2. MANGLER 149 SAU: 40 prosent av saueflokken til Roberth Berre er borte, og allerede er 35 kadaver funnet. Han er likevel svært motivert for å fortsette med sauedrift, og samler nå hele beitenæringa i Namdalen for å kjempe rovdyr-kampen
 3. Antallet søknader for sau og lam tatt av rovdyr går ned for sjette år på rad. Jerven er det dyret som utløser flest erstatningssøknader. Totalt kom det inn søknader fra 1.117 bønder for tap av til sammen 32.992 sauer og lam tatt av rovdyr innen fristen som gikk ut 1. november, skriver Nationen. Jerven er [

Feiring med bismak - Åsmund Ystad, redaktør for ROVDYR.ORG, kommenterer På 11. august 2020 Av Åsmund Ystad I Klar tale Ikke ett ord om sterkt økning i antall rovdyrdrepte tamrein fra Rotevatn Rovdyr drepte for 117 millioner. Staten erstattet i fjor 39.600 sauer som ble tatt av rovdyr. Aldri tidligere er det gitt erstatning for så mange dyr «Ni av ti sau som er tatt av rovdyr er i Trøndelag.» Marit Arnstad, Senterpartiet, 11.08.2020. Twitter. Det stemmer ikke at ni av ti sau som ble tatt av rovdyr, ble tatt i Trøndelag Økning i antall sau som blir tatt av rovdyr. Men det er én ulv som har skylda i økningen. Denne ulven tok alene 309 sauer og lam i sommer. Foto: Statens naturoppsyn 17.11.2017, klokken 09:31. Anders R. Christensen. Hittil i år er antall sauer som er tatt av rovdyr, gått kraftig ned. Men årsaken er ikke nødvendigvis at det er færre rovdyr

Historisk lavt antall sau tas av rovdyr. 10. januar 2019. Jerv tar flest sau og lam. Det er fortsatt jerv som er største skadevolder på sau og lam sammenliknet med de andre rovviltartene, men jervetapene er redusert fra 15 000 erstattede dyr i 2007 til 5500 dyr erstattet i 2018 Færre sau er blitt tatt av rovdyr, antallet er nesten halvert i løpet av de siste ti årene I Hedmark har for eksempel antallet sau på utmarksbeite blitt redusert med over 50 prosent mellom 2000-2014. Sauen er på det nærmeste borte der, og nå kommer randområdene mot rovdyrsona etter. - Når færre dyr slippes på beite vil færre dyr bli tatt av rovdyr ler at dagens antall rovdyr er langt lavere enn det naturen har plass til. Mangelen på rovdyr gir seg mange forskjellige utslag. - En redusert bestand av store rovdyr bidrar til økt bestand av hjortevilt. sau som blir tatt av rovdyr, i for-hold til de som dør en naturli Med det samme du påstår at norske sauebønder lyver om tapstallene, kan du jo også vurdere det faktum at det på midten av 80-tallet var et totalt tap av sau på utmarksbeite på drøyt 60.000 dyr (hvorav en del allerede da var rovdyrtap), mens det på slutten av 90-tallet ble tapt over 130.000 dyr, hvorav bare 30.000 ble erstattet som tatt av rovdyr

Hvor mange husdyr tar rovdyra i Norge

Av omkring 120 000 sau og lam som årlig blir borte fra utmarksbeite, så ble det i 2017 betalt ut erstatning for cirka 15 prosent - altså 18 405 sauer og lam. Av de som ble er erstattet var omkring 10 prosent dokumentert tatt av rovdyr. Hele 90 prosent er i tillegg erstattet som «antatt» tapt til rovdyr Det bør også bemerkes at antallet søknader om erstatning økte mer enn antallet erstatninger. Totalt ble det søkt om erstatning for 53 300 sau i 2005, en økning på ni prosent sammenlignet med året før. Bare 2 650 sau ble faktisk dokumentert drept eller skadet av rovdyr i 2005. Dette tilsvarer 2004-nivået. Starter på Vestlande Færre sau og lam tatt av rovdyr. Antall sau som blir tatt av rovvilt har falt jevnt på landsbasis de siste årene. Også i Oppdal gikk tapsprosenten litt ned i fjor Hei alle kammerkamerater! Vil gjerne høre hva dere syns? For eller mot sau/rovdyr? Du vil kanskje ha begge, men hvordan? Begrunn svaret. Jeg bor i et tettsted med mye landbruk ( spesielt sau ) Og er er antall dyr tatt av rovdyr på over 50% til mange, altså at viss de har 200 lam så blir 100 spist..

Hvorfor har Norge høyest tap av sau til rovdyr

Det er ventet at Klima- og miljødepartementet innen 1. januar vil ta en beslutning om hvor mange ulv som skal felles under neste års jaktsesong. LES OGSÅ: Ulven tok nesten 400 Hadelands-sau i Nordmarka i sommer. Nå er den skutt - Atypisk. Sauenæringen går stadig mer i retning av færre og større bruk utenfor ulvesonen Han er den tredje sauebonden jeg har lest om på kort tid som har tatt denne beslutningen av lignende årsaker. En kunne også lese at Klima-og miljøminister Sveinung Rotevatn hadde tatt turen til Goppolen i Fåvangfjellet for å presentere ferske tall om rovdyrskader på beitedyr, og han sier: «De siste årene har antallet sau som tas av rovdyr gått betydelig ned. Tar man en kommune som Snåsa i Nord-Trøndelag aleine, ser man at fra 1992 - da det ble bestemt at det skal være faste innslag av store rovdyr her i landet - har antall sau på beite økt med.

Tallene etter at 98 prosent av erstatningssøknadene er behandlet, viser en nedgang på 34 millioner kroner fra toppåret 2007, skriver Nationen. Samtidig er antall søknader om tap nesten halvert. Tallene viser også en jevn nedgang i antall dyr tatt per rovdyr, bortsett fra ulv hvor det i 2018 har vært en økning * Erstatning av sau og tamrein etter rovviltskade. Når det oppstår skadesituasjoner der rovdyr har tatt beitedyr blir det fort spørsmål om å ta ut skadedyret. Dette er ordinær jakt på et bestemt antall individer av en viltart som produserer et overskudd Klage på lisenskvote på ulv innenfor ulvesonen ( 03 Nov 2020 ) Foreningen Våre Rovdyr: ; Den utrydningstruede ulven ( 03 Nov 2020 ) Oppland Arbeiderblad: Rovdyrvernere vil at alle skal tro at ulven er utrydningstruet, og da med hjelp av NINA, NOAH og mange bestemmende politikere Færre søknader om erstatning for tap av sau og lam til rovdyr. Mistet mange dyr, Antall rovdyrtap i Norge halvert siden 2007. Et juleeventyr. Avslutter jerv-jakten. Ba om erstatning for 1.252 sauer tatt av rovdyr - fikk bare godkjent halvparten. Gaupa tar flere sauer i vårt fylke. Politisk ønsket overproduksjon. 127 dyr forsvant på. Antall erstatninger for dyr tatt av rovdyr er nesten halvert siden 2007. I fjor ble 43,3 millioner kroner utbetalt til bønder som mistet dyr etter rovdyrangrep

TAP: Antall erstatninger for dyr tatt av rovdyr er nesten halvert siden 2007. I fjor ble 43,3 millioner kroner utbetalt til bønder som mistet dyr etter rovdyrangrep. Tallene etter at 98 prosent av erstatningssøknadene er behandlet, viser en nedgang på 34 millioner kroner fra toppåret 2007, skriver Nationen Antall erstatninger for dyr tatt av rovdyr er nesten halvert siden 2007. I fjor ble 43,3 millioner kroner utbetalt til bønder som mistet dyr etter rovdyrangrep. Det er blitt om lag 60.000 færre dyr i utmarken i rovdyrsonene siden 2004 Jostein Oldervik sendte 375 sauer på beite i sommer. Så langt har han funnet 42 døde dyr som er tatt av rovdyr i beiteområdene ved Sørungen i Selbu. Flere steder i Trøndelag er det meldt om tap av sauer i sommer. Både i Meråker, i Tydal og i Selbu har det vært bjørn på ferde. Og nå er det også blitt observert ulv i Selbu

Rovdyr i Norge - WW

Antall sauer på gårder innenfor ulvesonen øker. Samtidig har tallet på sauer som er blitt tatt av ulv, gått ned, viser en ny rapport fra NIBIO fredet rovvilt for å ha drept 88 % av alle tapte dyr. Fordelingen mellom disse framgår av figur 3. Tabell 1. Antall sau og lam som ifølge søknadene er tatt av rovvilt og tapt som følge av andre årsaker (ulykke, sykdom, hund etc.). Figur 3. Fordelingen av tap av sau og lam (i prosent) som søkerne mener er skyldes rovvilt. 0 Stadig færre sauer blir tatt av rovdyr i Norge. For andre år på rad er det en klar nedgang både i antall søknader om rovvilterstatning og antall sau og lam som er meldt tapt Som en av de som driver med sau innenfor rovviltavisende gjerde i Trysil vil jeg nødig bli tatt til inntekt for Rotevatn's forenklede framstilling. Det kom stadig bjørn og rovdyr innenfor. Det er uomtvistelig at antall sau og dyr på utmarksbeite har blitt desimert de siste tiårene pga. at området har blitt prioritert rovdyr

I 1979 undertegnet mange land, inkludert Norge, Bernkonvensjonen og i 1992 Konvensjonen om biologisk mangfold (1992) for å ta sitt ansvar for å sikre bærekraftig forvaltning av rovdyr. Resultatet har vært en sterk økning i antall rovdyr i Europa etter 100 år med nær utryddelse DEBATT Debatt: Rovdyr Et forsøk på å etablere noen felles sannheter i rovdyrdebatten Opp av skyttergravene! DE TO FØRSTE: Første nyttårsdag ble to ulver i Slettås-flokken skutt få timer.

Flere rovdyr skutt Bjørn tar flest sau, til tross for at det er mer jerv og gaupe i landet. I perioden er det også felt flere rovdyr. 21 rovdyr er felt i sommer mot 15 i samme periode i fjor. Nå har antall sau eksplodert fram til ca. 2, 5 millioner som slippes overalt i hele landet, vi finner dem på fjellhyller, skogsområder, på bilveier, busslommer, hyttetun. De beiter ned sårbare områder hvor de aller minste av dyr bor som bl.a. mus, lemen som er mat for fugl, nå blir i minkende antall, slik minker også fuglelivet Selv om rovdyr har tatt færre sau i store deler av Norge, opplevde også mange bønder å miste mange dyr. På Kjepperud gård i Ytre Enebakk tok ulv et stort antall sauer i sommer. Marte Buer (15) ser på skadene. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpi Færre sau tatt av rovdyr i år. - Her ble det skutt tre bjørn i mai, og så langt i år har det ikke blitt bekreftet et eneste sauekadaver tatt av bjørn, sier Tore Vatne, seksjonsleder for miljøvern hos Fylkesmannen i Nordland. - Det er veldig trivelige tall så langt i år

Fylkesmannen har mottatt og behandlet 46 søknader om erstatning for tap av sau til fredet rovvilt i Buskerud i 2018. Skader fra ulv i to områder har ført til en økning i antall erstattede dyr og erstatningsutbetalinger i 2018. Tapstallene er likevel fortsatt lave sammenlignet med tidligere år Fram til 1. august ble 370 sau tatt av ulv, noe som er relativt høyt i forhold til tidligere år, men en nedgang fra i fjor. For gaupe, jerv og kongeørn fortsetter en mangeårig trend med nedgang. Sist gang de totale tapstallene var på over 1.000 sau på denne tiden av året, var i 2013

Erstatning for sau drept av fredet rovvilt - Miljødirektorate

Gjennomsnittlig besetningsstørrelse er 52 vinterfôrede søyer. Gjennomsnittlig slaktevekt pr. lam er ca. 18,5 kg, og totalproduksjonen i Norge er ca. 25,5 mill. kg lammekjøtt i året (2004). Det produseres ca. 5000 tonn ull. Ca. 2,1 mill. sauer og lam beiter i utmarka hvert år, og ca. 30 000 blir tatt av rovdyr (de som får erstatning) Også på landsbasis er det en nedgang i antall sau tatt av rovdyr. Så langt er det dokumentert 720 sauetap, mot 280 i fjor, en nedgang på 30 prosent. Logg inn. Please to comment. 0 Comments. Inline Feedbacks Flere dyr er tatt av rovdyr i år. - Totalt sett, om du sammenligner denne perioden med samme periode i 2016, ser vi en økning i år, fra og med november til og med nå. Men om man deler det opp i rein og sau, er økningen på skader på rein. For sau er det nedgang, sier Veronica Sahlén til Miljødirektoratet Tap av sau til gaupe vil naturlig nok minske hvis antall møter mellom gauper og sau reduseres. På stor skala gjøres dette i dag ved å skille områder med rovdyr fra områder med beitedyr. Dette har vist seg å være utfordrende i noen regioner da det er vanskelig å sette av store nok arealer prioritert for gaupe til at det vedtatte antall gauper oppholder seg i områdene gjennom hele året Antall Sau som er DOKUMENTERT TATT AV ROVDYR er MYE MINDRE enn det som faktisk erstattes, og ligger på ca. 7 prosent av antall sauer som dør. Feks ble det i 2014 Dokumentert/påvist rovviltskade på 1757 sauer

Av grafen over ser vi at det er variasjoner i tap av sau til ulike rovdyr. Fra 2017 til 2018 var det en økning i påviste tap til bjørn, og en nedgang i påviste tap til ulv. Ifølge Miljødirektoratet vil det tradisjonelt være større andel jerveskader sent i sesongen Igjen kommer GD med god info til de som vil ha naturen rensket for rovdyr. Sauen blir fordrevet fra utmarka. Det er fullt mulig å drive beitenæring, og samtidig ha rovdyr. Det er bare å dra opp til Dovre å se hva sauebonden med lamavakt gjør. Da den nyheten kom, var både Sp, GD bonde og småbrukarlaget kjempestille Hvert år blir ca. 120.000 sauer borte, men «bare» 17 000 av disse skyldes rovdyr (2018). Over 100 000 sau dør altså av andre årsaker som ulykker, forgiftning og sykdom. Av de 17.000 sauene som ble tatt av rovvilt i 2018, sto ulven bak 2.500. Jerv, bjørn og gaupe (og kongeørn) tar langt flere enn ulven (Kilde: Regjeringen.no) Om vi tar meget hardt i og sier at 50 % av sauene skulle vært tatt av rovdyr, er det likevel 65 000 som dør av andre årsaker. Selv om vi fjernet rovdyrene helt, ville likevel et uforholdsmessig stort antall sau på beite gå tapt av andre årsaker I fjor ble det gitt erstatning for 30 441 sau og lam som man antar er tatt av rovdyr. søknader og i antall dyr det er søkt de områdene Stortinget har satt av til våre store rovdyr

Miljødirektoratet - Søknadssente

Antallet påviste rovviltskader på sau hittil i sommer er lavere enn i samme periode helt siden 2000, I 2018 og 2017 ble flere dyr skadd eller drept av ulv. I år er antallet ulveskader vesentlig redusert 261 sauer og lam i Gauldalen tatt av rovdyr I 2015 ble det eksempelvis erstattet totalt 20 133 sau og lam som tatt av rovvilt, hvorav 680 sau og lam ble erstattet som tatt av ulv. Årlig erstattes 20 000 Men flere norske stortingspolitikere kommuniserer som om bestandsmålene for norske rovdyr er maksimumsmål - et tak på antall rovdyr Tallene etter at 98 prosent av erstatningssøknadene er behandlet, viser en nedgang på 34 millioner kroner fra toppåret 2007, skriver Nationen.Samtidig er antall søknader om tap nesten halvert.Tallene viser også en jevn nedgang i antall dyr tatt per rovdyr, bortsett fra ulv hvor det i 2018 har vært en økning.Geir-Harald Strand, forskningsleder ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO.

Stor nedgang i antall sauer dokumentert tatt av rovdyr

Antall sau tatt av rovvilt er halvert siste ti år – VG

Bekreftet tatt av ulv. Torsdag 22. juni: Tre døde sauer, samt ei søy og et lam som var skadet, ble funnet nær Lygna. Dyrene er bekreftet tatt av ulv. Det ble i tillegg funnet tolv døde sauer fra angrep tidligere i uka. Tirsdag 27. juni: Tapstallene ble oppdatert til 169 sauer og lam, fordelt på 14 angrep Han mente at antallet sau som blir tatt av ulv er opp til Riksdagen i Sverige og Brüssel. - Det erstattes 100 ganger mer sau i Norge enn i Sverige, dels fordi det er lite sau på utmarksbeite i Sverige, dels fordi det er gjort effektive tiltak for å beskytte de som er der. Derfor trenger vi kunnskap om bærekraftig beitebruk som sikrer både kulturbetinget biomangfold OG rovdyr, avrundet han Antallet rovdyr­skader høyeste siden 2014. Tallet på sau og lam som er dokumentert skadd av rovdyr i år er det høyeste siden 2014. Ulv står for nesten halvparten. NTB . Den som mener seg rammet av urettmessig omtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen Men jeg har inntrykk av at konsekvensene til politikken som føres ikke er så gjennomtenkt. Rovdyrpolitikk skal ikke være et verktøy for å regulere verken antall bønder, antall tamrein eller antall sau. - I sauenæringa, som ellers i landbruket, har hovedtendensen blitt færre og større bruk

Uttak av rovdyr kan skje på disse måtene: Kvotejakt - er en ordinær jakt på et bestemt antall individer av en viltart med hjemmel i viltloven. Det er statlige myndigheter som fastsetter kvoten. Det er kun åpnet for kvotejakt på gaupe av rovviltartene. Kvote jakt på gaupe har i jakteffektivitet fungert tilfredsstillende i Innherred Historisk få sau tatt av rovdyr. Fåreslår villsau som mat til ulven. Til toppen Utgitt av Glåmdalen AS, Markensvegen 1 B, Antall beitedyr tatt av rovdyr i Norge halvert siden 2007. Bønder i krise ber om hjelp. Vil ha dyra ut i skogen. Forbereder beitesesongen på innmark Styret i Hedmark Sau og Geit ønsker at minimum en person fra hvert lokallag stiller, og gjerne både leder og sekretær og at en person fra hver værring-avdeling deltar. Det blir kaffe- og matservering. Begrensninger i antall deltakere er gjort med bakgrunn i pandemi-restiksjoner

Antall sau tatt av rovvilt er halvert siste ti år - V

Igjen vil tapet av sau til store rovdyr være null. Men igjen er det en god rovdyrpolitikk. Det burde være klart , også for statsråden, at antall sau drept av rovdyr ikke er en tilstrekkelig parameter for å måle hvor vellykket rovdyrpolitikken er ROVDYR OG SAU I NORGE OG SVERIGE. Norge og Sverige praktiserer to helt forskjellige løsninger når det gjelder. problematikken rovdyr som tar sauer. Det er også store forskjeller på. rovdyrbestandene i Norge og Sverige.Allikevel har svenskene svært lite tap av Antall erstatninger for dyr tatt av rovdyr er nesten halvert siden 2007. I fjor ble 43,3 millioner kroner utbetalt til bønder som mistet dyr etter rovdyrangrep. Tallene etter at 98 prosent av erstatningssøknadene er behandlet, viser en nedgang på 34 millioner kroner fra toppåret 2007, skriver Nationen Tall fra Rovbasen viser et stort antall regis - trerte kadaver av tamrein og sau drept av ørn. Oppdatert kunnskap fra Rovdata viser at Stortingets bestandsmål for Kongeørn er nådd. Kongeørn er heller ingen truet art i Norge. Landsmøtet i Folkeaksjonen ny rovdyr-politikk krever at myndighetene legger til rette for redusert skade- og.

av antall tilfeldige møter med sau i forbindelse med predasjon på andre arter og annen forflytning Gaupas predasjon på sau - Konklusjon Sagør et al. (1997). Data fra 1981 - 1993 Bjørn og sau Sagør et al. (1997). Data fra 1981 - 1993 Bjørn og sau Nerheim (2004). Data fra 1980 - 2001 Bjørn og sau Uttak av skadeindivider er basert på en. Antall erstatninger for dyr tatt av rovdyr er nesten halvert siden 2007. I fjor ble 43,3 millioner kroner utbetalt til bønder som mistet dyr etter rovdyrangrep Etter 1999, er imidlertid forskjellene i utviklingen mellom ulike deler av landet blitt mindre. * Den totale utnyttingen av utmarksbeitet innenfor ulvesonen er svært lav. Om lag 6 prosent av kapasiteten utnyttes i dag av husdyr. - Vi er utenfor ulvesonen, og har ikke lyst til å gi oss med sau. Men slik det er nå, er det umulig å drive med. Kilder : Kommunenes landbrukskontor og lokale sau og geiteavlslag. Økningen i tap til rovdyr har vært størst i Lierne, der antall bjørn har vokst jevnt utover 90-tallet. Men også andre kommuner, både i og utenfor kjerneområdet, har hatt en økning i tap til rovdyr. For Namdalen som helhet, varier tapene både når det gjelder år, områder og skadevoldere La meg oppsummere: «68 sau tatt i Hurdal», «20 sau tatt i Askim», «minst 16 dyr tatt på Toten», «68 sau drept på Gran Hadeland». Et sted skriver en fantasifull journalist at ulven ikke var norsk. Erna Solberg besøkte Hadeland. Hun forstår vel at det kan bli et problem i valgkampen med denne prinsippfaste statsråden sin

Spørsmål og svar om rovdyr og rovviltforvaltningen

 1. Jeg kan ikke se at det er fornuftig å gjøre en etisk beitenæring som tar landet i bruk til motstander, selv om vi ønsker bærekraftige bestander av rovdyr i Norge. Derimot så kan vi gå sammen om å utfordre staten og kreve at de reelt sikrer Norges todelte målsetting, samtidig som vi kan bli klarere på hva som skal til for at beitenæringen faktisk skal styrkes bli bærekraftig
 2. Hvilket rovdyr tar mest sau, jerven tar klart mest av
 3. Antall sau tatt av rovvilt er halvert siste ti år Reset
 4. Tap av sau på beite - Dyrebeskyttelsen Norg
 5. Norge og de ville dyrene - SS
 6. Kraftig nedgang i sau tatt av rovvilt i 2015 - regjeringen
 7. Myter om sau - Norges Bondela

Rekordlavt antall påviste rovviltskader på sau - Trønderblade

 1. Antall sau tatt av rovvilt er halvert siste ti år ABC
 2. Rovdyrstatistikk 1846-2004 - Ulvejakt, mot og svinde
 3. Østlendingen - Nedgang i antall rovviltskade
 4. Ingen sau tatt av rovdyr i Malvik - Malviknyt
 5. Rundt 130 000* sau dør på utmarksbeite i

Video: Namdalsavisa - Har mistet 149 sau: Nå samler han

Antall rovdyrtap i Norge halvert siden 2007 - Rogalands AvisIngen sau tatt av rovdyr i Malvik | MalviknyttPaien forteller! – silverfokz
 • Faderskapsintyg göteborg.
 • Tillymarkt altötting abgesagt.
 • Iritis dauer.
 • Michigan state university kjente tidligere studenter.
 • Norpost førde.
 • Den merkelige hendelsen med hunden den natten anmeldelse.
 • Sirius akademi p06.
 • Aok bonus app funktioniert nicht.
 • Cat mobil.
 • Haus kaufen steiermark günstig.
 • Nagelstudio neu wulmstorf bahnhofstraße.
 • Brytebrød trines matblogg.
 • Nobivac l4.
 • Bury fc.
 • Sjokolade makroner oppskrift.
 • Oslo lemongrass.
 • Jahrhunderthalle bochum.
 • Intelligent klingende sätze.
 • Feuerwehr landesbergen.
 • Førerkort lett motorsykkel.
 • Hekle blondekant.
 • City tour nürnberg.
 • Lucky bird majorstuen.
 • Taleproblemer hos voksne.
 • Where do i find archived emails on gmail.
 • Depresjon og forelskelse.
 • Bunad bergen.
 • Niestroj garten und landschaftsbau gmbh.
 • Paprikasmør.
 • Am heilbrunnen 10 reutlingen.
 • Tvangsfullbyrdelsesloven § 13 2.
 • Bmw 316i 2004.
 • Verfrissend snoep.
 • Skogmo skolerute.
 • Omdreiningslegeme geogebra.
 • Leilighet lillestrøm sentrum.
 • Tvangsfullbyrdelsesloven § 13 2.
 • Rikstv stavanger.
 • Jarlsberg hovedgård stall.
 • Keala settle.
 • Pergo lofoten moderne eik.