Home

Grunnloven 102

Paragraf 102 i Grunnloven lyder: Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. betyr det ikke at politiet bryter grunnloven når de overvåker mistenkte sin kommunikasjo Grunnloven § 102 lyder: Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde. I Rt. 2004 s. 1723, der ett spørsmål var om ordningen med politiets våpenkontroll med hjemmel i våpenloven § 27 a annet ledd var i strid med Grunnloven § 102, ga Høyesterett blant annet uttrykk for følgende om forståelsen av vilkåret.

§ 102. Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet sitt, for heimen sin og kommunikasjonen sin. Det må ikkje utførast husransakingar, så nær som i kriminelle tilfelle. Dei statlege styresmaktene skal sikre eit vern om den personlege integriteten I foredraget konsentrerte Bårdsen seg først og fremst om Grunnloven § 102 første ledd første punktum (Grunnlovens vern av privat- og familielivet, hjemmet og kommunikasjonen) og annet punktum (husransakelser) samt om domstolenes rolle på dette området Grunnloven § 102, fordi forbudet gjorde at kjøpmennene unngikk Inqvisitioner om Toldsvig.6 1.2.2 Bestemmelsens aktualitet etter vedtakelsen Forbudet mot husransakelser i Grunnloven § 102 har lenge spilt en nokså tilbaketrukket rolle i norsk rettsliv.7 Det er grunn til å tro at det endelige utkastet til den opprinnelige bestemmelse § 102

Grunnloven § 17 gir Kongen (Regjeringen) anledning til å gi en lov, kalt provisorisk anordning, når Stortinget ikke er samlet. Anordningen gjelder for begrensede områder som handel, toll, næringsveier og politi, og må ikke stride mot Grunnloven § 102. Huusinqvisitioner maae ikke finde Sted, uden i criminelle Tilfælde. § 103. Fristed tilstædes ikke dem, som herefter fallere. § 104. Jord- og Brugslod kan i intet Tilfælde forbryes. § 105. Fordrer Statens Tarv, at Nogen maae afgive sin rørlige eller urørlige Eiendom til offentligt Brug, saa bør han have fuld Erstatning af. Norges Grunnlov ble vedtatt 17. mai 1814 og er verdens nest eldste grunnlov som fortsatt er i kraft. Dette betyr at Grunnloven, slik den ble vedtatt i 1814, har vist seg å være levedyktig i lang tid. Grunnloven av 1814 inneholdt imidlertid kun enkelte bestemmelser om menneskerettigheter. Det er viktig at Grunnloven gir et dekkende bilde av hvilke verdier det norske samfunn bygger på Sameparagrafen er kallenavnet på Grunnlovens § 108, som lyder slik: «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske fol­kegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.» Sameparagrafen ble vedtatt av Stortinget 21. april 1988 og tilføyd ved grunnlovsbestemmelse av 27. mai 1988 Grunnloven ble beholdt, men den ble noe endret for å tilpasse den nye unionen med Sverige. De viktigste prinsippene i Grunnloven ble også beholdt, og la grunnlag for unionsoppløsningen i 1905 og utviklingen av det norske demokratiet. Sist oppdatert: 14.05.2020 18:34 . Om Stortinget

Grunnloven § 102. Jeg skal, i lys av den tiden jeg har til rådighet, konsentrere meg om denne. Innlegget mitt vil ha tre hovedpunkter: Det første er Grunnlovens vern av privat- og familielivet, hjemmet og kommunikasjonen i Grunnloven § 102 første ledd, herunder personopplysningsvernet (punkt 2) § 102 - Dødsstedsundersøkelser ved plutselig og uventet barnedød - forholdet til Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8 Uttalelsen er også publisert under EMK artikkel 8. Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen. Lov/forskrift: Grunnloven § 105 - Forbud mot.

Paragraf 102 i Grunnloven lyder: Enhver har rett til

Den norske Grunnloven har innebygde store motsetninger. Det er en felles lov for tusenvis av allmenningssamfunn som lovgiverne ønsket sentralisert og omdannet til ett helhetlig eiendomssamfunn. Dyrevernloven og Våpenloven strider mot Grunnlovens paragraf 102. § 103 har aldri hatt noen funksjon Grunnloven § 102. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet For det første, og viktigst, Høyesterett fant at UNEs vedtak innebar en krenkelse av prinsippet om barnets beste i Grl. § 104 andre ledd, i tillegg til å krenke barnets rett til privat- og familieliv beskyttet av Grl. § 102. Førstvoterende (dommer Bårdsen) presiserer barnets beste-normen i lys av internasjonal praksis § 100 i Norges Grunnlov sikrer at alle har rett til ytringsfrihet og rett til tilgang til offentlig informasjon.. Paragrafen hadde stått uendret fra vedtagelsen i 1814 og frem til 2004. I september 2004 ble det foretatt omfattende endringer av paragrafen

Så var det denne jussen da… – Are og Kiri

§ 102 - Dødsstedsundersøkelser ved plutselig og uventet

 1. alitetsbekjempelse på den ene siden og borgernes privatliv på den andre siden, som gjør det stadig viktigere å avklare de konstitusjonelle grensene for privatlivsinngrep
 2. Grunnloven § 102, fordi forbudet gjorde at kjøpmennene unngikk Inqvisitioner om Toldsvig.6 1.2.2 Bestemmelsens aktualitet etter vedtakelsen Forbudet mot husransakelser i Grunnloven § 102 har lenge spilt en nokså tilbaketrukket rolle i norsk rettsliv.7 Det er grunn til å tro at det endelige utkastet til den opprinnelige bestemmelse
 3. Paragraf 112 i Norges Grunnlov handler om miljøvern, og om hvordan miljøet skal bevares for framtidige generasjoner.. Paragrafens nåværende tekst. Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares
 4. Når det gjelder Grunnloven § 102, nøyer han seg med å fremheve at departementet tok opp forholdet til EMK artikkel 8, som verner de samme interessene. Men det er ikke noe holdbart forsvar, for Grunnloven § 102 utgjør en selvstendig skranke - ikke bare for lovgiver, men også for forvaltningen
 5. Foreningen Grunnloven § 112 ble stiftet 30. september 2015. Foreningens formål er å fremme etterlevelse av Grunnloven § 112, herunder å sikre nålevende og kommende generasjoners rett til full informasjon om miljøinngreps konsekvenser og naturmiljøets tilstand, og til å leve i en natur hvor produksjonsevne og artsmangfold er bevart

Kongeriket Noregs grunnlov - Lovdat

Det er særlig fokus på Grunnloven § 102, § 112 og § 115. Fremstillingen behandler den rettslige standarden i tvisteloven § 1-3. Videre behandles blant annet sammenhengen mellom adgangen til fastsettelsesdom for brudd en menneskerettighetskonvensjon, og tilsvarende adgang for brudd på Grunnlovens menneskerettigheter Grunnloven § 102 første ledd annet punktum har etter sin ordlyd en absolutt utforming. I motsetning til andre grunnlovsbestemmelser med tilsvarende absolutte og knappe utforming, slik som forbudet mot tilbakevirkende lover i Grunnloven § 97, har det i stor grad blitt tatt for gitt at forbudet i Grunnloven § 102 skal tas på ordet

Grunnloven § 102 første ledd om retten til privat- og familieliv lyder slik: Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Grunnloven § 112 første ledd, den såkalte miljøbestemmelsen, lyder slik Fra 11. september, via datalagringsdirektivet til digitalt grenseforsvar. Hvordan er personvernets kår i dag? av Bjørn Erik Thon | mai 24, 2017. Manus fra innlegg på Advokatforeningens Menneskerettighetsseminar, 21. april 2017 ** Takk for invitasjonen Om Tilsynsrådets uholdbare rettsoppfatninger og trussel mot advokater På grunn av Tilsynsrådets rettsoppfatning og holdning, er en konfrontasjon uunngåelig dersom Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8 skal respekteres, skriver hvitvaskingsekspert, Jon Petter Rui, i dette innlegget Norsk minnemynt i sølv pålydende 10 kroner preget i forbindelse med 150 års jubileet til Norges grunnlov. Selges til spotpris + 10,- NOK. Er brukt illustrasjonsbilde. Mynten kan bære preg av håndtering/slitasje og patinering/korrosjon fra å ha blitt oppbevart løst uten beskyttelse. Kvalitet: Varierende grad av kvalitet og oksidering. År: 1964 Metall: 900 Sølv Vekt: 20 gram (18 gram. Dataavlesing i Politiets sikkerhetstjenestes forebyggende virksomhet. En rettslig analyse av om adgangen til å gjennomføre dataavlesing etter politiloven § 17 d er forenlig med retten til privatliv i Grunnloven § 102

Grunnloven

 1. elle tilfeller»
 2. Vedta alt. 1 B ny § 102 i Grunnloven om at enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Forslaget ble ikke vedtatt 13. mai 2014 19:15 Fremmet av Kristelig Folkeparti , Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstrepart
 3. Når brann- og redningspersonell er på tilsyn i private hjem, er det viktig å være klar over at privatlivet og familielivet har vern i Grunnloven § 102. Brannregelverket åpner for et snevert unntak for å gå inn i private hjem, og tilsynspersonellet må derfor være svært forsiktige med å rapportere videre noe som ikke henger sammen med formålet med tilsynet
 4. elle Tilfælde. Våpenloven §27a: Politiet kan foreta kontroll med oppbevaringen hos den som har skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. Hos private kan slik kontroll bare gjennomføres etter forhåndsvarsel. Jeg lurer på hvordan dette kan gå
 5. Ny betenkning: Alf Petter Høgberg og Marius Stub har på oppdrag fra Metodekontrollutvalget skrevet en betenkning om hvorvidt reglene om bruk av tvangsmidler i avvergende og forebyggende øyemed, er forenelige med forbudet mot husinkvisisjoner i Grunnloven § 102

Høyesterett drøfter grundig tilknytningsunntaket og forholdet til Grunnloven §§ 102 og 104 og Norges internasjonale forpliktelser, EMK artikkel 8 og barnekonvensjonen (avsnitt 61-74). Høyesterett kom til at barnevernloven § 4-21 er i samsvar med Grunnloven og Norges internasjonale forpliktelser Avslutningsvis; etter en lang rekke chill-stunts fant jeg omsider tiden moden for å fullføre studiene i 2014; i forbindelse med Grunnlovens 200 års jubileum og revisjon av Grunnlovens § 102. Et skriftlig arbeide under tittelen Licence to chill / Retten til å være i fred , som handler om vår GRUNNLOVSFORANKREDE rett til å være i fred, markerte slutten på mine studier (som trakk noe. Høyesterett bygger på at det er en «nær forbindelse» mellom privat- og familielivet slik det følger av Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8 og prinsippet om barnets beste slik det følger av Grunnloven § 104 og Barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 og uttaler videre at «Grunnloven § 102 og § 104 er på dette området komplementære. Tidsskrift for retts­vitenskap 2009 Nummer 3; Om forbudet mot husinkvisisjoner i Grunnloven § 102 Are Kalvø var gjest i Ettermiddagsrush på verdens bokdag. Han er blant forfatterne du kan treffe på Haugesund Folkebibliotek i kveld på Litterær festaften

Video: Grunnloven fra 1814 - stortinget

Grunnloven § 102 om retten til respekt for privat- og familieliv og statens plikt til å sikre vern 5 Solveig Karin Bø Vatnar. Partnerdrap i Norge 1990-2012. En mixed methods studie av risikofaktorer for partnerdrap (2015), s. 16 Det såkalte metodeutvalget (også kalt Metodekontrollutvalget) har vurdert sider ved Grunnloven § 102, som lyder: § 102. Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde. Dette er ikke en ny såkalt menneskerettighet, men stammer fra riksforsamlingen på Eidsvoll 17. mai 1814 Hvilke menneskerettigheter i grunnloven? Vi bør definere rettigheter som særlig viktige i et moderne Norge og sikre dem bedre enn det som følger av internasjonalt minimumsvern I Aftenposten for 7. juni går politiadvokat Kai Spurkland kraftig i rette med professor Matlary, som i samme avis den 6. juni bebreider politiet for at de ikke grep inn og hindret fredagens demonstrasjon. Spurklands konklusjon, som han til alt overmål serverer før premissene for den, er at: «Politiet sto med andre ord foran en mulig motstrid mellom en grunnleggende menneskerettighet. Høyesterett ved tolkning av Grunnloven §§ 102 og 104 (2) bygget på den samme metodiske tilnærmingen som i Maria-dommen, se dommens premiss 40 og 47. Kommentarer til spørsmål 2: 4 Spørsmål 2 er formulert relativt åpent. Oppgaven gir derfor mulighet til å vise selvstendighet

Menneskerettigheter i Grunnloven - Store norske leksiko

Sameparagrafen - Store norske leksiko

Grunnloven § 102 første ledd første punktum slår fast at: «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon». EMK artikkel 8 uttrykker at det kan bare gjøres inngrep i retten til privatliv «når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i e XVII § 102 oppheves. Ny § 102 skal lyde: Alternativ 4 B (bokmål og nynorsk): § 102. Enhver har rett til respekt for privatliv og hjem. Enhver har rett til beskyttelse av personopplysninger om seg selv, til innsyn i slike opplysninger og til om nødvendig å kunne korrigere innholdet

Om Grunnloven - stortinget

Konstitusjonelt lunsjseminar: Tolkning av gamle rettighetsbestemmelser i grunnloven - med § 102 (forbud mot husransakelser) som eksempel Innledning ved Kristian Reinert Haugland Nilsen, seniorrådgiver, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Flertallet i et regjeringsoppnevnt utvalg mente nemlig at forebyggende romavlytting i private boliger var i strid med en 196 år gammel bestemmelse i Grunnloven. Utvalget leverte sin innstilling den 26. juni i fjor. Elleve dager senere forbød justisminister Knut Storberget (Ap) romavlyttingen ved en instruks til PST

Tolkningsuttalelser om Grunnloven - regjeringen

Stream #102 J.K. Baltzersen - Gir Grunnloven frihet? by Klaustaler from desktop or your mobile devic Les utdrag fra Ingrid Semmingsen: En verdensmakt blir til, side 94 - 102 og oversettelsen av de tre første artiklene fra den amerikanske grunnloven.Svar på spørsmålene ut ifra disse tekstene

Menneskerettigheter | Norges Domstoler

Norges Grunnlov endret av kuppmakerne - Riksavise

 1. Å behandle andres personopplysninger handler om grunnleggende respekt for privatliv og retten til å selv å bestemme over egne personopplysninger som nedfelt i den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 8 og Grunnloven § 102. Å «behandle» slike opplysninger er å bruke personopplysninger
 2. Grunnloven 102 har riktignok beskyttet borgerne mot vilkrlige. I forholdet mellom ytringsfriheten og privatlivets fred opereres det i den 9. Okt 2017. Kort fortalt handler personvern om retten til privatliv og retten til bestemme over. Integritet, ved ta bestemmelsen om personvern inn i Grunnloven
 3. Vis enkel innførsel. PSTs adgang til å benytte dataavlesing i forebyggende øyemed. En analyse av om dataavlesing i forebyggende øyemed etter politiloven § 17d er i samsvar med retten til privatliv etter Grunnloven § 102
 4. 10. januar fremlegges innspill til en revidert Grunnlov. Dette vil bli ett av mange innspill til Grunnlovsendringer de kommende årene. Det er all grunn til å følge nøye med på hva som blir foreslått og ev. vedtatt.. Den norske Grunnloven er fra 1814, og dermed en av verdens eldste konstitusjoner.. Grunnloven er delt inn i kapitler; statsformen, den utøvende makt, borgerrettigheter og.
 5. Hei igjen liberale venner! I episode 102 av Liberaleren Podcast har vi J.K. Baltzersen med som gjest. Han var forfatter og redaktør bak boken Grunnlov og frihet - turtelduer eller erkefiender?. I og med at det nå diskuteres stemmerett for 16-åringer i Norge, tenkte vi Baltzersen er en god gjest denne gangen, da han har et helt annet syn på stemmeretts alderen

Personvern Datatilsyne

102 series. Máhte monsterat 103 standaloneProgram. Hugo og Holger 104 series. Planetpatruljen 105 series. Bamselegen 106 series. Masha og Mishka 107 series. Sangfoni 108 series. Brillebjørns Detektivbyrå 109 series. Fagerpels hotell 110. Grunnloven §§ 102 og 104 og EMK art. 8, jf. FNs barnekonvensjon art. 3 nr. 1 er styrende for forholdsmessighetsvurderingen etter utl. § 70. Barnets rett til respekt for familie- og privatliv etter EMK art. 8 er krenket Våpenlovens forhold til grunnloven § 102. Våpenloven §27a annet ledd tillater at politiet etter forhåndsvarsel kan kontrollere oppbevaringen av skytevåpen hos den som oppbevarer våpen i sitt hjem. Høyesterett kom til at kontrollordningen ikke var å anse som en husinkvisisjon som er forbudt etter Grunnloven §102 Dataavlesing i Politiets sikkerhetstjenestes forebyggende virksomhet. En rettslig analyse av om adgangen til å gjennomføre dataavlesing etter politiloven § 17 d er forenlig med retten til privatliv i Grunnloven § 102

Grunnloven § 104 og barnets beste: Høyesterett viser vei

Norges Grunnlov § 100 - Wikipedi

Ap brøt norsk grunnlov ved å opprette lover med tilbakevirkende krav/virkning i 1945, for å frata de som hadde vært medlem av et lovlig parti/NS stemmerett i første valget etter krigen. De brukte krigs/freds-hysteriet og brøt grunnloven, sperret 90 000 stemmeberettigete ute og sørget på den måten å tilrane seg regjeringsmakt #102 J.K. Baltzersen - Gir Grunnloven frihet Lytt til #102 J.K. Baltzersen - Gir Grunnloven Frihet? og 142 andre episoder av Liberaleren Podcast, gratis! Ingen registrering eller nedlasting kreves. #139 Woke og cancelling-kulturen går for langt!. #138 Kjapt comeback på Ketil solvik-Olsen!

Smart strøm og avanserte måle- og styresystemerPERSONVERN (GDPR) PÅ ARBEIDSPLASSEN - JusstorgetVil endre grunnloven etter kuppforsøk | DN

Emoji, bildetegn, smilefjes, piktogram, smiley, ideogram - hva kaller du dem? Emojier har eksistert siden slutten av nittitallet, men i de senere årene har vi sett en enorm vekst i populariteten. Årets viktigste ord Det var nok en del hevede øyenbryn da Oxford Dictionaries avslørte «årets ord» i 2015 Grunnloven §102: Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Barns rett til å bli hørt Barneloven §31: Fra barnet er 7 år skal foreldrene høre på hva barnet har å si før det tar avgjørelser for barnet. Barnets meninger skal bli vektlagt etter alder og modenhet Grunnloven og tvangsbruk (2) Grl. § 102: «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre vern om den personlige integritet.» Fram til nå er legitimiteten av tvangsinngre Grunnloven § 17 gir kongen (regjeringen) anledning til å gi en lov, kalt provisorisk anordning, når Stortinget ikke er samlet. Anordningen gjelder for begrensede områder som handel, toll, næringsveier og politi, og må ikke stride mot Grunnloven. Den gjelder bare til Stortinget samles

Grunnloven § 102 og EMK art. 8. Dersom pasienter ønsker fortrolige samtaler med hverandre, bør det derfor vurderes om det kan tilrettelegges for at dette kan skje på forsvarlig måte et annet sted enn på pasientenes eget rom, for eksempel på egne samtalerom, besøksrom eller lignende lokale CONSTITUTIONEN - Kongeriget Norges Grunnlov 200 år Norges grunnlov sett i et historisk perspektiv. Inneholder grunnloven § for § fra 1814 Eidsvolds Riksforsamlings konstitusjonskomites grunnlovsutkast, Riksforsamlingens fattede vedtak og nåværende ordlyd pr. dd § 102 satte forbud mot husransakinger bortsett fra i kriminalsaker. § 20 ga dessuten kongen benådningsrett i saker hvor Høyesterett anbefalte det. Fulgte gamle lover. Til det første Stortinget i 1815 var det ikke ferdig noe forslag til ny samlet straffelov slik § 94 i Grunnloven fastsatte

Når kan politiet gjennomsøke PC-en og mobilen din? - Guide

Grunnloven § 113; Retten til privatliv, jf. EMK artikkel 8 og Grunnloven § 102; Forbudet mot tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling, jf. EMK artikkel 3 og Grunnloven § 93; Diskrimineringsforbudet, det vil si forbud mot usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling, jf Barnets og foreldrenes rett til et familieliv følger av Grunnloven § 102 og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon av 4. november 1950 (EMK) artikkel 8. Barnekonvensjonen artikkel 9 slår fast at et barn ikke skal skilles fra sine foreldre med mindre kompetente myndigheter har besluttet at det er nødvendig av hensyn til barnets beste Grunnloven § 102. Åndsverkloven § 54. Det er mitt avhør! Det er et avhør som taler for seg selv og er viktig å fremheve de overgrep som blir begått av stat og kommune. Her sitter de å anklager min far for vold og seksuelle overgrep og alt er dokumentert ut og inn,. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Gibudmennesket

Temarapport 2016 - Grunnloven § 102: Hva må ikke finne

Grunnloven innlemmer Ahtisaari-planen som en integrert del av Kosovos konstitusjonelle orden som krever at alle myndigheter i republikken Kosovo overholder Ahtisaari-planen og artikkel 102 - 111, Forsamlingens funksjoner og kompetanse er nevnt i artiklene 63 - 82, mens regjeringens og presidentens plikter er funnet under artikkel 83 - 101. 5.1.1. Forholdet til Grunnloven . ICJ-Norge sier seg enig med Metodekontrollutvalgets flertall i dets vurderinger av grunnlovsmessigheten av avvergende og forebyggende tvangsmiddelbruk i private hjem. Disse vurderinger er like gyldige etter någjeldende Grunnloven § 102 annet ledd Førsteadvokat Lasse Qvigstad ved Oslo statsadvokatembeter skriver i en kronikk i Aftenposten i dag om terrorlovens dilemmaer.. Mens Grunnloven paragraf 102 setter forbud mot «Hus-Inkvistitioner» annet enn i «kriminelle Tilfælde», åpnet i 2005 en tilføyelse i politiloven paragraf 17 d for en lang rekke muligheter for politiet til inngrep i folks private rettsfære Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8. For barnet som den underliggende saken gjaldt, var også Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 hensyntatt. Lagmannsrettens lovtolking og den konkrete rettsanvendelsen knyttet til Grunnloven og EMK var utvilsomt korrekt For når §§ 96-102 viser at ingen kan dømmes uten lov, straffes uten dom eller tortureres under forhør, Alt dette står nemlig i den opprinnelige grunnloven, en grunnlov som føyer seg inn i en tradisjon oppstått i de vellykkede nasjonalstatene, og som har inspirert menneskerettighetene

Norges Grunnlov § 112 - Wikipedi

PÅSTAND: Den Norske Stat har rettsstridig brutt Grunnloven § 112, første og tredje ledd, jf Grunnloven § 98, Den Europeiske Menneskerettskonvensjon Art. 2 og 8, jf Grunnlovens § 93, første ledd og § 102, første ledd. Kommentar 21. september 2014 Skrevet av Beate Sjåfjell Grunnloven - Er den verdt noe? I dag er det 17. mai og dagen hvor de fleste nordmenn feirer vår Grunnlov. Mange tenker på 17. mai som en dag som symboliserer frihet, selvstendighet og. Det er også økonomisk lønnsomt for kommunene å «tvangshente» barn fra sine hjem, ofte med assistanse fra politiet. Her kan en ramse opp følgende bestemmelser i Grunnloven som brytes: §89, 93.2 ledd, §95 og alle ledd i §§ 102 og 104. Og hvorfor skal dette være økonomisk lønnsomt for kommunene og samtidi

Når Grunnloven overses - Nr 05-06 - 2008 - Lov og Rett - Idun

opplysninger må tolkes noe restriktivt på grunn av det alminnelige forbudet i Grunnloven § 102. Det bør med andre ord utvises varsomhet ved fortolkningen av overskuddsinformasjon siden hjemmelsloven er et unntak fra Grunnloven. DSB slutter seg etter dette til vurderingene fra professor Høgberg, og vernet den private sfære har fått Kongeriket Norges Grunnlov danner sammen med konstitusjonell sedvanerett Norges forfatningsrett. Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge.Det betyr at andre bestemmelser som kommer i strid med den, må vike etter lex superior-prinsippet.Grunnloven inneholder bestemmelser om statsformen, om menneskerettigheter, om den lovgivende makt (), den utøvende makt (Kongen i statsråd) og den. Grunnloven § 92. Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter. Grunnloven § 102.Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon

Hildegunn M

Taushetsplikten Det er et grunnleggende prinsipp i enhver rettsstat at borgerne skal ha adgang til juridisk bistand i fortrolighet. Denne rettigheten er forankret i Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8. Retten til fortrolig advokatbistand er begrunnet i at borgerne skal kunne få råd og veiledning om Stortinget skal 29. januar ta stilling til om Grunnlovens sameparagraf (§ 108) skal endres. Det er fremma forslag om å bytte ut begrepet «den samiske folkegruppe» med «det samiske folk, som landets urfolk». Forslaget er meint å bringe Grunnlovens ordlyd i pakt med dagens rettstilstand. Det er forutsatt at endringa ikke er meint å ha noen endra rettslig virkning Det følger også av Grunnloven § 104 og § 102. Høyesterett sier også at ytringsfriheten må vike på områder som potensielt kan få store negative konsekvenser for unge i en sårbar situasjon, som lett vil kunne bli offer for press fra foreldre for å stå fram og kritisere barnevernet. Kontakt oss 17. mai-grunnloven ble vedtatt av Norges første grunnlovgivende forsamling - Riksforsamlingen på Eidsvoll - den 17. mai 1814. Samme dag valgte forsamlingen Prins Christian Frederik til Norges konge. Han var tronarving til Danmark og Norge, stattholder siden mai 1813, og fra 19. februar norsk regent

 • Living spisebord.
 • Tamago spill.
 • Haand ølfestival 2018.
 • Addere og subtrahere fortegnstall.
 • Narsissisten.
 • Party düsseldorf samstag.
 • Klaus augenthaler freundin.
 • Immobilien neustadt privat.
 • Samsung ue55ks7005 test.
 • Vestfronten stridende.
 • Casualties during 9 11.
 • Wandern an der aare.
 • Overlegg kryssord.
 • 10 kr seddel 1968.
 • Fabian blodig von sternfeld.
 • Øresund bridge.
 • Absint vinmonopolet.
 • Bygge din toyota landcruiser.
 • Tanzschule alisch abschlussball 2016.
 • Nemi forsikring tlf.
 • Heiliger antonius verlorene sachen spruch.
 • Hvorfor heter det øyenstikker.
 • Zyperngras arten.
 • Ammoniumsulfat.
 • Kabelrør biltema.
 • Uniformes de futbol 2018.
 • Gravid utslett i ansiktet.
 • Pål anders ullevålseter formue.
 • Penelope scotland disick oldeforeldre.
 • Keisere.
 • Vestnilvirus.
 • Definisjon på et barn.
 • Reisen mecklenburgische seenplatte.
 • Johann reichhart.
 • Lav puls under søvn.
 • Pizzabakeren ørsta meny.
 • Ray ban erika.
 • Lautgebärden kieler.
 • Hvor mye tisser en baby.
 • Hva er blått lys filter samsung.
 • Tanzschule lamade.